Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 25.02.2010 - 09:23  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:30  //  zobrazené: 1354

01/2010 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01m/2010  |  dátum konania: 18.02.2010  |   zápisnica (pdf)

č. 1
Doplnenie bodu č. 2  Návrh na prijatie kontokorentného úveru – Superlinka - materiál číslo 2/M1/2010

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo 1/M1/2010 - Návrh Zmluvy o dielo na poskytnutie služieb “Čistenie  MK, chodníkov, a verejných priestranstiev v k. ú. Šaľa“

Uznesenie č. M1/2010 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Zmluvy o dielo na poskytnutie služieb „Čistenie miestnych komunikácií,     chodníkov a verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa“,
B. schvaľuje
Zmluvu o dielo na poskytnutie služieb „Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa“ so zhotoviteľom Ing. Ivanom Kováčom – IMK, so sídlom ul. Nová 2, 927 05 Šaľa, na obdobie od 01. 03. 2010 do 28. 02. 2014, v súlade  s §9 bodom 17. VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení          VZN č. 4/2008 a VZN č. 16/2008,
C. poveruje
primátora mesta podpísať Zmluvu o dielo na poskytnutie služieb „Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa“ v súlade s bodom B tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo 2/M1/2010 - Návrh na prijatie kontokorentného úveru – Superlinka

Uznesenie č. M1/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru – Superlinka, 
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru - Superlinka max. vo výške 664 000,- EUR na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu  v priebehu rozpočtového roka 2010,
2. ručenie banke za poskytnutie KTK úveru – Superlinka blankozmenkou.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Mgr. Jozef Varsányi.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP

Prílohy