Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 19.02.2009 - 13:36  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:39  //  zobrazené: 1476

01/2009 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01/2009  |  dátum konania: 12.02.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu č. 9 Cenník poplatkov na VIII. Jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali – materiál číslo C 9/1/09

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 2
Stiahnutie materiálu číslo C 1/1/09 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 z rokovania MsZ

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 3
Stiahnutie materiálu číslo D 2/1/09 Karol Zadrabaj a manželka Zlatica, Nešporova č. 1015/24, Šaľa – opätovné prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku z rokovania MsZ

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula,  Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 4
Stiahnutie materiálu číslo D 3/1/09 Róbert Meleg, SNP č. 5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z rokovania MsZ

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 5
Zmena poradia prerokovania bodov D 5/1/09 a D 6/1/09

Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 7
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 8
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Mgr. Jozef Belický, Ján Kmeťo,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,

Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo A 1/1/09 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 1/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo A 2/1/09 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku – rozšíriť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky o bod:
1. kontrola vybavovania podaní na stavebný úrad v Šali so zameraním na včasnosť vybavovania,

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Poslanecký  návrh Ing. Františka Botku bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku – rozšíriť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky o bod:
2. kontrola verejného obstarávania mesta Šaľa za rok 2008,

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Poslanecký  návrh Ing. Františka Botku bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2009 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009,
B. schvaľuje
     návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula,  Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo A 3/1/09 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2008

Uznesenie č. 1/2009 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2008,
B. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2008.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Belický,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Materiál číslo A 4/1/09 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie december 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť do uznesenia písmeno C. ukladá s nasledovnými bodmi:
1. predložiť na rokovania MsZ dnešný interný predpis mesta „Smernica k aplikácii zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravujúca postup verejného obstarávateľa – mesta Šaľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ v podobe návrhu VZN mesta s tým, že bude riešiť účasť MsZ v etape definovania zadania a menovaní komisií pri jednotlivých typoch zadávaní zákaziek,
      T: 2. riadne MsZ v roku 2009                      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, . Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Poslanecký  návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

2. spracovať návrh plánu obstarávania, vrátane návrhu členov komisií na rok 2009 a predložiť ho na schválenie MsZ.
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                                 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

3. čerpanie bežných výdavkov obmedziť na 80 % z 1/12 pôvodných (schválených) výdavkov mesačne, až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009,
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 11
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Hlasovanie č. 15 a č. 16 bolo vyhlásené za neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie č. 17 (skúšobné hlasovanie)
Za hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,

Zdržalo sa: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

2. spracovať návrh plánu obstarávania, vrátane návrhu členov komisií na rok 2009 a predložiť ho na schválenie MsZ.
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                                 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Ján Kmeťo,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

3. čerpanie bežných výdavkov obmedziť na 80 % z 1/12 pôvodných (schválených) výdavkov mesačne, až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009,
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

4. zastaviť všetky obstarávania tovarov a služieb nad 5 tis. EUR a čerpanie prostriedkov na novozačínajúce kapitálové výdavky až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009,
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,

Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov prítomných na rokovaní MsZ bolo rokovanie MsZ na 15 minút prerušené.

4. zastaviť všetky obstarávania tovarov a služieb nad 5 tis. EUR a čerpanie prostriedkov na novozačínajúce kapitálové výdavky až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009,
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2009 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie december 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,

B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie december 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
C. ukladá
1. predložiť na rokovanie MsZ dnešný interný predpis mesta „Smernica k aplikácii zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravujúca postup verejného obstarávateľa – mesta Šaľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ v podobe návrhu VZN mesta s tým, že bude riešiť účasť MsZ v etape definovania zadania a menovaní komisií pri jednotlivých typoch zadávaní zákaziek,
T: 2. riadne MsZ v roku 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. spracovať návrh plánu obstarávania, vrátane návrhu členov komisií na rok 2009 a predložiť ho na schválenie MsZ.
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
3. čerpanie bežných výdavkov obmedziť na 80 % z 1/12 pôvodných (schválených) výdavkov mesačne, až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009,
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
4. zastaviť všetky obstarávania tovarov a služieb nad 5 tis. EUR a čerpanie prostriedkov na novozačínajúce kapitálové výdavky až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009 s výnimkou Materskej školy, ul. 8. mája 2, Šaľa
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 5/1/09 - Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja v meste Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť do uznesenia písmeno C. ukladá s nasledovnými bodmi:
5. predložiť MsZ informáciu o 16 zmenách rozpočtu v roku 2007, ktoré boli odsúhlasené len primátorom mesta, napriek tomu, že nemal v tom období k tomu kompetenciu,
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

2. informovať MsZ o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z výsledku kontroly,
T: podľa termínov plnenia priebežne                          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
          na rokovaniach MsZ

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2009 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja v meste Šaľa,
B. berie na vedomie
správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja v meste Šaľa,

C. ukladá
1. predložiť MsZ informáciu o 16 zmenách rozpočtu v roku 2007, ktoré boli odsúhlasené len primátorom mesta, napriek tomu, že nemal v tom období k tomu kompetenciu,
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z výsledku kontroly,
T: podľa termínov plnenia, priebežne             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
          na rokovaniach MsZ

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 6/1/09 - Správa o činnosti mesta Šaľa za rok 2008

Uznesenie č. 1/2009 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2008,
B. berie na vedomie   
správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2008.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 1/1/09 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 8/2008 – XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 11. decembra 2008

Uznesenie č. 1/2009 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 8/2008 - XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 11.decembra 2008,
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 8/2008 - XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 11.decembra 2008 nasledovne:
- v časti B. schvaľuje, sa za bod. 3 dopĺňa „bod 4. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 663 880,00 € (20 mil. Sk) na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roka 2009“.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 2/1/09 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 1/2009 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra, v predloženom znení.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 15
 Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 3/1/09 - Návrh VZN o poskytovaní dotácií

Poslanecký návrh Ing. Marián Kántor - zmeniť termín vrátenia finančných prostriedkov, ktoré boli použité v rozpore so schváleným predmetom použitia na účet mesta z 3 dní na 30 dní

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2009 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 2/2009 o poskytovaní dotácií v predloženom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 7. februára 2008 - materiál číslo B 4/1/09 (materiál bude predložený priamo na rokovanie MsZ)

Uznesenie č. 1/2009 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa
7. februára 2008 v znení Uznesenia č. 4/2008 – V. zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26.júna 2008
B. ruší
Uznesenie č. 4/2008 – V. zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. júna 2008
C. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 7. februára 2008 takto:
 pôvodný názov akcie pod „Okružnou križovatkou ulíc Dolná-Vlčanská-Družstevná“ sa nahrádza názvom pod stavbou „Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice v Šali“
 pôvodná výmera pozemkov cca 2 899 m2 sa nahrádza výmerou pozemkov cca
11 128 m².

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 1/1/09 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009

Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 2/1/09 - Návrh na odmenu primátorovi mesta Šaľa za rok 2008

Poslanecký návrh Mgr. Jozef Varsányi – o návrhu na odmenu primátorovi mesta hlasovať tajne.
Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 33
Zloženie volebnej komisie

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

MsZ tajným hlasovaním prijalo:

Uznesenie č. 1/2009 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na odmenu primátorovi mesta Šaľa za rok 2008,
B. neschvaľuje 
odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2008.

Materiál číslo C 3/1/09 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Poslanecký návrh Mgr. Jozef Belický – o návrhu na odmenu hlavnej kontrolórky mesta hlasovať tajne.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

MsZ tajným hlasovaním schválilo:
- odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od
01. 09. 2008 do 31. 12. 2008,

Schválenie bodu C. navrhnutého uznesenia sa uskutočnilo verejným hlasovaním:
C. ukladá
predkladať návrh na odmenu hlavného kontrolóra vždy po uplynutí daného polroka kalendárneho roka po predložení správy o činnosti hlavným kontrolórom
T: priebežne      Zodpovedný: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Znenie prijatého uznesenia:
Uznesenie č. 1/2009 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje
odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01.09.2008 do 31.12.2008,

C. ukladá
predkladať návrh na odmenu hlavného kontrolóra vždy po uplynutí daného polroka kalendárneho roka po predložení správy o činnosti hlavným kontrolórom.
T: priebežne             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Materiál číslo C 4/1/09 - Športovo strelecký klub, Nitrianska 6036, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 1/2009 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov,
B. schvaľuje
poskytnutie dotácie na nákup cien vo výške 6 000,- Sk (199,16 EUR) na rok 2009 z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov, na podujatie Veľká cena predsedu krajského streleckého zväzu v streľbe z malokalibrových zbraní pre Športovo strelecký klub Šaľa, IČO: 31 196 314.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 5/1/09 - Športovo strelecký klub, Nitrianska 6036, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na stavebný materiál v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 1/2009 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie na stavebný materiál v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov,
B. neschvaľuje
poskytnutie dotácie na stavebný materiál vo výške 28 000,- Sk (929,43 EUR) na rok 2009 z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov, na vybudovanie pohľadu na strelnici pre Športovo strelecký klub, Šaľa, IČO: 31 196 314.
Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 11
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 6/1/09 - Mestský hokejový klub, Zimný štadión, Šaľa – žiadosť
o poskytnutie dotácie na zakúpenie výstroja pre dorast v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 1/2009 – XV .
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie výstroja pre dorast v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov,
B. schvaľuje  
poskytnutie dotácie na zakúpenie výstroja pre dorast vo výške 25 000,- Sk (829,85 EUR) na rok 2009 z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií na zakúpenie výstroja pre dorast pre Mestský hokejový klub Šaľa, IČO: 36 109 339.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 7/1/09 - TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 1/2009 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov,
B. schvaľuje  
poskytnutie dotácie na cestovné náklady vo výške 40 000,- Sk (1 327,76 EUR) na rok 2009 z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií, na podujatie účasť na ľahkoatletických súťažiach pre TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO: 17 643 953.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 8/1/09 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1 etapa“

Uznesenie č. 1/2009 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa.“, ktorý je realizovaný Mestom Šaľa,
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c/ financovanie projektu vo výške 9,2 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 762 907,97 SKK /25 323,90 EUR.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 9/1/09 - Cenník poplatkov na VIII. Jarmoku tradičných remesiel 2009
v Šali

Uznesenie č. 1/2009 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predložený cenník poplatkov na VIII. jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali,
B. schvaľuje
predložený cenník poplatkov na VIII. jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 1/1/09 - TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287 – žiadosť o stanovenie individuálnej ceny za prenajaté pozemky pri ČOV v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o stanovenie individuálnej ceny za prenajaté pozemky,
B. schvaľuje
cenu za prenajaté pozemky - ornú pôdu, využívanú na poľnohospodárske účely v lokalite pri ČOV o výmere 28 754 m2, podľa VZN č. 6/2007 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení, t.j. v cene 0,033 €/m2/rok, v celkovej sume 948,88 €/rok (28 585,96 Sk), pre spoločnosť TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., IČO: 36 538 078.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Karol Zadrabaj a manželka Zlatica, Nešporova č. 1015/24, Šaľa – opätovné prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku - materiál číslo D 2/1/09

Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 3/1/09 - Róbert Meleg, SNP č. 5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku

Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 4/1/09 - Patrik Polák, Nádražná č. 710/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 1/2009 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku - pozemku, novovytvorenej parc.
č. 2677/11 o výmere 239 m2, v zmysle GP č. 53 – 2008 zo dňa 25. 08. 2008 overeného Správou katastra pod číslom 350/08, v cene podľa hodnotovej mapy 46,471 EUR/m2, v celkovej sume 11 106,56 EUR (334 596,23 Sk), pre Patrika Poláka, so sídlom Nádražná
č. 710/1, IČO: 34 758 691 s  tým, že spevnené plochy pred objektom o výmere cca 100 m2 zostávajú v nájomnom vzťahu.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča – ponuka na zámenu pozemkov - materiál číslo D 6/1/09

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara – stiahnuť materiál z rokovania MsZ

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý a materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 5/1/09 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ulici v Šali-Veči, časť parc. č. 3198/114 (nové parc. č. 3198/348) o výmere 2 379 m2“

Procedurálny návrh Ing. Eriky Velázquezovej – stiahnuť materiál z rokovania MsZ

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Procedurálny návrh Ing. Eriky Velázquezovej nebol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – upraviť návrh uznesenia v znení:
1. neprijať žiadnu ponuku
2. odsúhlasiť priamy odpredaj pozemku v inej časti školského dvora

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 4
Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 4
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý.

Uznesenie č. 1/2009 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemku odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ulici v Šali – Veči
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ulici v Šali – Veči, časť parc.č. 3198/114, podľa GP č. 40/2008, overeného Správou katastra Šaľa dňa 15.08.2008 pod.č. 327/08, novovytvorená parc.č. 3198/348 o výmere 2 379 m2, v cene 40 €/m2, t.j. v celkovej sume 95 160 € (2 866 790,20 Sk) pre víťaza VOS - spoločnosť SPORTER s.r.o. so sídlom v Bratislave, Gabčíkova 4, IČO: 35 935 979, zastúpenú konateľom Bc. Martinom Černákom, s tým, že v kúpnej zmluve bude zakotvená podmienka dodržania účelu odkúpenia pozemku – výstavba sídla spoločnosti (kancelárske priestory s príslušnými skladovými a parkovacími priestormi) a podmienka zmluvnej pokuty pre prípad nedodržania účelu odkúpenia pozemku.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Proti hlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 7/1/09 - Róbert Horváth a manž. Oľga, Šaľa – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali

Poslanecký návrh Ing. Miroslav Polónyi – navrhol zmluvný odplatný predmetného pozemku v cene 4,979 €/m² (150,- Sk/m²), t. j. v celkovej sume 642,29 €/m² (19 349,63 Sk/m²)

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 6
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho nebol prijatý.

Uznesenie č. 1/2009 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 614/116 o výmere cca 129 m2, v cene 43,152 EUR/m2, t.j. v celkovej sume cca 5 566,60 EUR (167 699,39 Sk) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Horvátha a Oľgy Horváthovej rod. Devátovej, obaja trvale bytom Šaľa, Jaseňová ul. č. 15, s vecným bremenom spočívajúcim v práve pešieho prechodu cez uvedenú parcelu v pásme širokom 1,5 m v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 614/107 až 614/115.

Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 9
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 8/1/09 - Ladislav Gasparovics a manž. Agneša, Čierna Voda č. 377 – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hlavnej v Šali

Uznesenie č. 1/2009 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hlavnej v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 1038/56 o výmere 108 m2 (výmeru upresní GP), v cene 66,387 EUR/m2, t.j. v celkovej cene 7 169,79 EUR (215 997,09 Sk) pre Ladislava Gasparovicsa a manž. Agnešu, trvale bytom Čierna Voda č. 377.

Hlasovanie č. 50
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 9/1/09 - Kiarafinance s.r.o., Ladislav Gasparovics – žiadosť o zmenu nájomcu 

Uznesenie č. 1/2009 – XXIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zmenu nájomcu,

B. schvaľuje
zmenu nájomcu v Nájomnej zmluve č. 1/2006–OSMM/G-G Company zo dňa 10.02.2006 v znení platných dodatkov, z Kiarafinance s.r.o. na Kiara s.r.o.

Hlasovanie č. 51
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 10/1/09 - Materské centrum Mamy mamám n. o., Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali

Uznesenie č. 1/2009 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Materské centrum Mamy mamám,
B. schvaľuje
nájomcovi Materské centrum Mamy mamám n. o., Šaľa, prenájom za nebytové priestory a časti dvora za symbolickú cenu 0,05 EUR/mesiac t. j. 0,60 EUR/rok (18,- Sk/rok), a to od 01. 01. 2009 do doby trvania nájomného vzťahu t.j. do 15. 10. 2011, s tým, že režijné náklady si bude nájomca hradiť v plnej výške.

Hlasovanie č. 52
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. František Botka, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo F 1/1/09 - MERK REALITY a.s.; Gabriel Sedlák a manž. Mgr. Matilda Sedláková rod. Kováčová, obaja bytom Trnovec nad Váhom č. 708; Mesto Šaľa – dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp.
č. 7124 na ul. Vlčanskej v Šali

Uznesenie č. 1/2009 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
dohodu o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp.
č. 7124 na ul. Vlčanskej v Šali,
B. schvaľuje
dohodu o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp.
č. 7124, postaveného na pozemkoch parc. č. 890/14, 890/15, 890/16 na ul. Vlčanskej v Šali medzi vlastníkmi nasledovne:
1. Gabriel Sedlák a manž. Mgr. Matilda, rod. Kováčová, obaja trvale bytom Trnovec nad Váhom, ul. Lesná č. 708, obchodné priestory „Kvetinárstvo“, orient. č. 8, celková výmera podlahovej plochy 95,12 m2, v celosti v režime ich BSM, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach vo veľkosti 9 512/17811-in,
2. MERK REALITY a.s., Bratislava, ul. Gorkého č. 8 - 12, obchodné priestory „CESTOVNÁ KANCELÁRIA“, orient. č. 10, celková výmera podlahovej plochy 51,89 m2, v celosti, prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach vo veľkosti 5 189/17811-in,
3. Mesto Šaľa, nebytové priestory „VEREJNÉ WC“, orient. č. 12, celková výmera podlahovej plochy 31,10 m2, v celosti, prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach vo veľkosti 3 110/17811-in.
Podieloví spoluvlastníci majú stavbu medzi sebou finančne vysporiadanú.
Správu objektu Obchodu a služieb súp. č. 7124 na parc. č. 890/14, 890/15, 890/16 budú podieloví spoluvlastníci vykonávať v rozsahu, ako im to vyplýva z veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.
Práva k pozemkom parc. č. 890/14 – zastavaná plocha o výmere 107 m², parc.
č. 890/15 – zastavaná plocha o výmere 59 m², parc. č. 890/16 – zastavaná plocha o výmere 43 m², nie sú predmetom vysporiadania podľa tejto dohody.

Hlasovanie č. 53
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo F 2/1/09 - Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na realizáciu akcie „Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice Šaľa“

Uznesenie č. 1/2009 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh „Zmluvy o združení“ finančných prostriedkov na realizáciu stavby „Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice v Šali“ medzi Mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom,
B. schvaľuje 
návrh „Zmluvy o združení“ finančných prostriedkov na realizáciu stavby „Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice v Šali“ medzi Mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Hlasovanie č. 54
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo F 3/1/09 - Návrh na úpravu prílohy Zriaďovacej listiny OSS mesta Šaľa v zmysle Správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta Šaľa a zmenu Uznesenia č. 5/2001-V. z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 29. októbra 2001 - materiál číslo F 3/1/09

Uznesenie č. 1/2009 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu prílohy Zriaďovacej listiny OSS mesta Šaľa v zmysle Správy NKÚ SR
o  výsledku kontroly hospodárenia s  finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta Šaľa a zmenu Uznesenia č. 5/2001 – V. z  mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 29. októbra 2001,
B. schvaľuje
1. zmenu Uznesenia č. 5/2001 – V. z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 29.októbra 2001 takto:
- v prvej odrážke sa záver vety „a pozemok parc. č. 2681 o výmere 1 585 m²“ nahrádza výrazom „a pozemok parc. č. 2681/1 o výmere 1 235 m².“
2. úpravu prílohy Zriaďovacej listiny OSS mesta Šaľa spočívajúcu v rozdelení zvereného nehnuteľného majetku na stavby a pozemky v súlade s bodom B.1. tohto uznesenia. 

Hlasovanie č. 55
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo H 1/1/09 - Návrh na vyhlásenie roku 2009 za „Rok demokracie“

Uznesenie č. 1/2009 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vyhlásenie roku 2009 za „Rok demokracie“,
B. vyhlasuje
rok 2009 za „Rok demokracie“,
C. ukladá
1. predložiť na rokovanie MsZ návrh VZN č. .../2009 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa,
T: 3. riadne rokovanie MsZ     Z: zástupca primátora
2. vyhlásiť architektonickú súťaž o dielo, ktorým bude pamätník pripomínajúci obdobie pred 17. novembrom 1989.
T: 2. riadne rokovanie MsZ     Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 56
Za hlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP

Prílohy