Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.02.2008 - 13:06  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:44  //  zobrazené: 1920

01/2008 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 01/2008  |  dátum konania: 23.01.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Komisia na svojom zasadnutí prijala k jednotlivým bodom programu nasledovné stanoviská:

Uznesenie č. X./1.
FOTOCENTRUM – Igor Boháč, Dolná 524/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia súhlasí s uvedenou aktivitou v tejto lokalite v nadväznosti na zmeny ÚP CMZ, nesúhlasí s odpredajom pozemku, uvedenú aktivitu odporúča riešiť formou prenájmu.

Uznesenie č. X./2.
Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, odporúča prenajať ho v zmysle platného VZN.

Uznesenie č. X./3.
Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, odporúča prenajať ho v zmysle platného VZN.

Uznesenie č. X./4.
Obsah a rozsah zmien a doplnkov č.1 územného plánu centrálnej mestskej zóny
Komisia súhlasí s predloženým návrhom s nasledovnými pripomienkami:
- v bode 7. Zmena účelu využitia a rozsahu zástavby na nároží ul. SNP a ul. Kráľovskej (západnej strany) - komisia odporúča urobiť prieskum prijateľnosti tejto aktivity u tu bývajúcich obyvateľov a rozhodnúť podľa zistených výsledkov prieskumu.
- v bode 8. Úprava podlažnosti v rámci CMZ –  komisia odporúča úpravu podlažnosti vypracovať vo variantnom riešení.