Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.02.2008 - 08:22  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:44  //  zobrazené: 2268

01/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 01/2008  |  dátum konania: 06.02.2008

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, p. Verešová ,JUDr. Marinčák, Mgr. Šperka, Mgr. Mika, Ing. Galbavá, Ing. Vičíková, Mgr. Zozuláková, MUDr. Kromerová
Ospravedlnení:  Ing. Topercerová,
Neprítomný: p. Valent
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský,  Mgr. Roman Csikós, PhDr. Martin Vereš

Zasadnutie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné vo všetkých bodoch programu.
Predseda komisie navrhol doplniť program o jeden materiál: Príprava a realizácia projektových zámerov spojených s napĺňaním Koncepcie rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Šaľa. Komisia schválila program a rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program:
1. Otvorenie
2. Príprava a realizácia projektových zámerov spojených s napĺňaním Koncepcie rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste
3. Informácia o činnosti Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
/ riešenie otázky ľudí bez domova, umiestňovanie ľudí do DD a DOS/
4. Prerokovanie žiadostí športových klubov o poskytnutie dotácií
5. Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2007/ zabezpečenie podujatia/
6. Rôzne
7. Záver

k bodu č. 2

K uvedenému bodu boli prizvaní autori materiálu Príprava a realizácia projektových zámerov spojených s napĺňaním Koncepcie rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Mgr. Roman Csikós a PhDr. Martin Vereš.  Menovaní uviedli, že tento materiál vypracovali na báze dobrovoľnosti v spolupráci  s OŠSV a K, nakoľko obidvaja už dlhšiu dobu pracujú v sociálnej oblasti a venujú sa tejto problematike.
Členom komisie  v krátkosti predstavili tento projektový zámer, ktorý je prílohou zápisnice. Ďalej uviedli, že pripravujú ďalší projekt na získanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. Tieto finančné prostriedky by boli použité na vytvorenie  terénneho sociálneho pracovníka- streetwork .
Členovia komisie skonštatovali, že je potrebné pre ľudí bez domova vytvoriť podmienky pre zariadenie a rozšírenie azylového typu v meste.
Uvedené informácie vzali na vedomie.

k bodu  č.3

Informáciu o činnosti Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa / riešenie otázky ľudí bez domova, umiestňovanie ľudí do DD a DOS/ predložil  riaditeľ RSDr. Ľubor Gáll.
Uviedol, že  organizácia má  útulok, ktorý poskytuje  nocľah klientom, ktorí sa ocitli bez prístrešia v stave hmotnej núdze. Kapacita zariadenia je maximálne 10 klientov, ktorá je naplno využitá a počet miest je nepostačujúci. Služba v útulku je nepretržitá počas celého roka.
Ďalšiu informáciu podal o Domove dôchodcov Nádej. Uviedol, že DD sídli na Nešporovej ulici v Šali a má kapacitu 20 miest. O služby v tomto zariadení môžu požiadať občania mesta, ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu odkázaní na pomoc iných.
Ďalej uviedol, že Domy s opatrovateľskou službou sú účelové zariadenia OSS mesta Šaľa, ktorých poslaním je podľa zákona o sociálnej pomoci zabezpečiť pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch( osobná hygiena, dohľad, donáška a podanie stravy a pod), pomoc pri nevyhnutných prácach v domácnosti( nákupy, upratovanie, pranie, žehlenie a pod), kontakt so spoločenským prostredím( doprevádzanie k lekárovi, na úrady a pod). Služby v DOS sú poskytované občanom, ktorí sú pre svoj zdravotný stav/ podľa posudku príslušného orgánu/ odkázaní na pomoc inej osoby. Opatrovateľská služba je poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej s OSS v dohodnutom rozsahu úkonov opatrovateľskej služby, ktoré poskytujú opatrovateľky. Za poskytované opatrovateľské úkony hradia klienti zmluvne dohodnuté poplatky.
Členovia vzali informácie na vedomie.

k  bodu  č.4

1.
Žiadateľ :  Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036, Šaľa

Podujatie : Veľká cena mesta Šaľa a predsedu KSZ NR v streľbe z guľových zbraní
Deň:  6.septembra 2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007 na ceny
Výška požadovanej dotácie : 7 000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K :
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča neposkytnúť dotáciu, že žiadateľovi bolo na rok 2008 na schválenie odporúčaných už niekoľko žiadosti.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 0
Proti:11
U z n e s e n i e  č. 1/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča neposkytnúť dotáciu pre Športovo strelecký klub Šaľa na podujatie Veľká cena mesta Šaľa a predsedu KSZ NR v streľbe z guľových zbraní z dôvodu, že žiadateľovi bolo na rok 2008 na schválenie odporúčaných už niekoľko žiadosti.

2.
Žiadateľ :  Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036, Šaľa
   
Podujatie :      Majstrovstva NR kraja v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže do 16 rokov
Deň:                8-9. marca 2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007 na ceny
Výška požadovanej dotácie : 5 000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K :
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 5000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 0
Proti:11

U z n e s e n i e  č. 2/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 5000,-Sk na ceny z kapitoly dotácie pre Športovo strelecký klub Šaľa na podujatie Majstrovstvá NR kraja v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže do 16 rokov.

3.
Žiadateľ :  Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036, Šaľa

Podujatie : Dostavba sociálneho zariadenia na športovej strelnici v Šali
Deň:  rok 2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie : 70 000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K :
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča neposkytnúť dotáciu vo výške 70000,-Sk
z dôvodu, v rozpočtovom roku 2008 bude priorizovať priame verejno-prospešné aktivity. V menšej miere bude dotačnú činnosť zameriavať na poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s rekonštrukciami a sanačnými prácami.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 0
Proti:11
U z n e s e n i e  č. 3/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča neposkytnúť dotáciu vo výške 70000,-Sk na dostavbu sociálneho zariadenia na športovej strelnici
v Šali z dôvodu, že prioritou sú priame verejno- prospešné aktivity zamerané na deti a mládež.

4.
Žiadateľ :  TJ Slovan Duslo Šaľa – atletický oddiel, Horná 30, Šaľa

Podujatie : Účasť na ľahkoatletických súťažiach. Príspevok na cestovanie pre ľahkoatletický oddiel( starší a mladší žiaci )
Deň:  apríl – september 2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie : 40 000,-Sk

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 25000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti:0
U z n e s e n i e  č. 4/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 25000,-Sk na dopravu z kapitoly dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa- atletický oddiel -   účasť na ľahkoatletických súťažiach mladších a starších žiakov.

5.
Žiadateľ :      Informačné centrum mladých, M. R. Štefánika 12 Šaľa

Podujatie :     Futbal je hra pre všetkých ( hlavným cieľom je bojovať proti rasizmu vo futbale
          a bojovať proti rasizmu prostredníctvom futbalu ) Halový futbalový turnaj
          žiakov ZŠ
Deň:           20. marca 2008
Dotácia:         podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie : 3 000,-Sk na ceny

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 3000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti:0
U z n e s e n i e  č. 5/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 3000,-Sk na ceny pre OZ Informačné centrum mladých v Šali na podujatie Futbal je hra pre všetkých -   halový futbalový turnaj žiakov ZŠ.

6.
Žiadateľ :  Informačné centrum mladých , M. R. Štefánika 12 Šaľa

Podujatie :      Pri príležitosti týždňa mládeže pod heslom „ Mládež na scénu „
Deň: 17.apríla 2008 strelecký turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa o Pohár primátora mesta Šaľa
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie :  3 000,-Sk na ceny

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 3000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti:0

U z n e s e n i e  č. 6/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 3000,-Sk na ceny z kapitoly dotácie pre OZ Informačné centrum mladých v Šali na podujatie streleckého turnaja medzi strednými školami v meste Šaľa o Pohár primátora mesta Šaľa pri príležitosti týždňa mládeže pod heslom „ Mládež na scénu “.

7.
Žiadateľ :      Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1
Podujatie :    Turnaj mládežníckych družstiev a ženského družstva organizovaných FK Slovan
            Duslo Šaľa
Deň:  12.1.2008 turnaj hráčov narodených po 1.1.1996
  27.1.2008 turnaj hráčov narodených po 1.1.1997
  16.2.2008  turnaj žien
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie :  9 000,-Sk  na ceny (na každý turnaj po 3 000,-Sk)

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 6000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti:0
U z n e s e n i e  č. 7/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 6000,-Sk na ceny z kapitoly dotácie pre FK Slovan Duslo Šaľa na futbalový turnaj mládežníckych družstiev narodených v roku 1996 a 1997.

8.
Žiadateľ :  Športovo strelecký klub Šaľa, Nitrianska 6036, Šaľa

Podujatie : l. Slovenská liga v streľbe z guľových zbraní  Veľká cena oslobodenia mesta Šaľa ( Mesto Šaľa ako spoluorganizátor  )
Deň:  3-4. mája 2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie :  6 000,-Sk na ceny

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 6000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 3
Proti:8

U z n e s e n i e  č. 8/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča neposkytnúť dotáciu vo výške 6000,-Sk na ceny pre 1. Slovenskú ligu v streľbe z guľových zbraní – Veľká cena oslobodenia mesta z dôvodu, že športový strelecký  klub už dostal dotáciu na projekt.

9.
Žiadateľ :  TJ Slávia  SOUP Šaľa, Štúrova 74 Šaľa
   
Podujatie :      Slovenský voltížny pohár 2008
Deň:  12.4.2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie : 20 000,-Sk na ceny

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 10000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti:1
U z n e s e n i e  č. 9/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 10000,-Sk na ceny z kapitoly dotácie pre TJ Slávia SOUP Šaľa na podujatie Slovenský voltížny pohár 2008.

10.
Žiadateľ :  TJ Slávia  SOUP Šaľa, Štúrova 74 Šaľa
Podujatie :     CVI Šaľa Medzinárodné voltížne preteky –Svetový voltížny pohár
Deň:  13-14.6.2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie : 35 000,-Sk na ceny

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 35000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 9
Proti:2
U z n e s e n i e  č. 10/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 25000,-Sk na ceny z kapitoly dotácie pre TJ Slávia SOUP Šaľa na podujatie CVI Šaľa Medzinárodné voltížne preteky- Svetový voltížny pohár.

11.
Žiadateľ :  Informačné centrum mladých , M. R. Štefánika 12 Šaľa
Podujatie : Pri príležitosti týždňa mládeže pod heslom „ Mládež na scénu „
Deň:  15. apríla 2008   kolkový turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa o Pohár
                       primátora mesta Šaľa
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie :  na kolkový turnaj 3 000,-Sk na ceny

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 3000,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 8
Proti:3

U z n e s e n i e  č. 11/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 3000,-Sk na ceny pre OZ Informačné centrum mladých v Šali na kolkový turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa o  Pohár primátora mesta Šaľa pri príležitosti týždňa mládeže pod heslom „ Mládež na scénu“.

12.
Žiadateľ :  TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate ,Horná 30 Šaľa
Podujatie : IV. kolo Pohár Slovenskej federácie v karate deti a mládeže
Deň:               8.marec 2008
Dotácia: podľa VZN č. 7/2007 na ceny
Výška požadovanej dotácie :   6 500,-Sk na ceny z kapitoly dotácie

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 6500,-Sk.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti:0

U z n e s e n i e  č. 12/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 6500,-Sk na ceny pre TJ Slovan Duslo Šaľa- oddiel karate na IV. kolo Pohára Slovenskej federácie v karate deti a mládeže.  

k   b o d u   č. 5

Návrhy kandidátov na ocenenie najlepších športovcov za rok 2007 predložili jednotlivé športové kluby pôsobiace na území Mesta Šaľa na základe kritérií pre vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Šaľa.

U z n e s e n i e č. 13/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča oceniť všetkých navrhovaných športovcov v uvedenom zozname bez poradia.

Menný zoznam ocenených za rok 2007

Kategórie :

jednotlivci – mládež
kolektívy – mládež
jednotlivci – dospelí
kolektívy – dospelí
tréneri
funkcionári
osobitné ocenenie

jednotlivci – mládež
1.  Lucia Vlasáková
2. Martina Šagátová
3. Viktória Borovská
4. Katarína Pocsiková
5. Denisa Szarková
6. Samuel Abrahám
7. Matúš Kompas
8. Barbora Pohlová
9. Orsolya Bondor
10.Teodóra Szöcs
11. Denis Marák
12. Eduard Matajs
13. Marek Sokol
14. Adam Körösi
15. Koloman Polgár

kolektívy – mládež
1. TJ Slávia SOUP Šaľa – družstvo juniorov
2. Športovo strelecký klub  Šaľa
3. TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate- družstvo žiakov 
4. Klub športových potápačov Tritón Šaľa
5. Mestský hokejový klub Šaľa – starší žiaci

jednotlivci – dospelí
1. Adrián Tóth
2. Henrieta Okruhlicová
3. Ivana Trochtová
4. Barbora Miškovičová
5. Mgr. Štefan Mika
6. Patrik Ščasný
7. Andrea Szabová
8. Ján Jancsó
9. Alexander Nagy
10. Atila Boťanský
11. Eva Kolenová
12. Andrej Mikla
13. Michal Tokár

kolektívy – dospelí

1. TJ Slávia SOUP Šaľa – družstvo seniorov
2. TK JUMPING HVK – tanečné disciplíny IDO
3. HK Slovan Duslo Šaľa – družstvo žien
4. FK Slovan Duslo Šaľa - ženy

tréneri

1. Darina Braunová
2. Kristína Komlóšiová
3. Róbert Mittermayer
4. Ľubica Hlavatá
5. Milan Mrllák
6. Ľudovít Schiffer

funkcionári

1. Peter Popluhár
2. Zubo Roman
3. Ján Valent 
4. MVDr. Pavol Tokár

osobitné ocenenie

1. Andrej Petro
2. Marek Mikéci
3. Jozef Jankech
4. Dušan Molota
5. Maroš Horváth
6. Erik Tóth
7. Klub bojového umenia TAEKWON- DO I.T.F. Šaľa – 10.výročie
8. TJ Slovan Duslo Šaľa –kolkársky oddiel  - 30. výročie založenia

U z n e s e n i e č. 14/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča:
 uskutočniť podujatie „ Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Mesta Šaľa a okresu za rok 2007 “ na deň 14.03.2008 so začiatkom o17,00 hod. v kinosále MsKS v Šali
 uskutočniť spoločenskú časť  v estrádnej sále MsKS v Šali
 zabezpečiť občerstvenie  firmou DOMINO Šaľa.
 za moderátorku a prípravu kultúrnej časti Mgr. Zuzanu Demínovú, pracovníčku MsKS v Šali
 kultúrny program :  tanečný klub  Jumping Šaľa,  Mgr. Zoltán Mikó - spev
 zakúpiť poháre pre ocenených a kvety pre ocenené športovkyne
 na poháre napísať štítok „ Najúspešnejší športovec Mesta Šaľa za rok 2007“
 vydať bulletin Najúspešnejších športovcov za rok 2007
 pripraviť pozvánky a propagačný materiál na spoločné podujatie Mestského úradu v Šali a Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.