Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 22.12.2017 - 10:02  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 10:05  //  zobrazené: 486

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 pre oblasť športu

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií a Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN o podmienkach poskytovania dotácií) mesto Šaľa vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 pre oblasť športu.

 

Oprávnení žiadatelia:

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby ‒ podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta  Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa. Dotácia môže byť poskytnutá iba tým žiadateľom,  ktorí nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie a zároveň žiadatelia  sú povinní predložiť výpis z registra trestov (právnickej osoby) nie starším ako tri mesiace.

 

Cieľ:

Zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov mesta Šaľa, podpora športovo-talentovanej mládeže, podpora športu na školách, rozvoj športu
pre všetkých a podpora projektov, ktoré sa podieľajú na prezentácii mesta v národnom i medzinárodnom meradle.

 

Oprávnené aktivity:

 1. Podpora  vytvárania  podmienok na rozvoj športovo-rekreačných aktivít občanov
  s dôrazom na sociálno-zdravotný aspekt, formovanie zdravého životného štýlu 
  a rozšírenie ponuky voľno-časových aktivít.

 2. Podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti  možnosti kvalitného športového vyžitia prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí miestneho, regionálneho
  i medzinárodného významu adresovaných rôznym cieľovým skupinám,  propagácia mesta v rámci SR i v zahraničí.

 3. Podpora skvalitňovania  športovej prípravy na školách ‒ formovanie zdravého životného štýlu u najmladšej generácie, rozvoj pohybových zručností detí a mládeže.

 4. Podpora vytvárania a skvalitňovania podmienok pre budovanie mládežníckej základne 
  v jednotlivých športových odvetviach.

 5. Podpora výkonnostného a vrcholového  športu ‒ rozvoj športových odvetví v záujme zviditeľnenia mesta v rámci SR i v zahraničí, vzbudenie záujmu verejnosti o športové dianie.

 6. Podpora materiálno-technických podmienok pre  rozvoj športu ‒ zlepšenie podmienok
  pre športové aktivity a regeneráciu  občanov i návštevníkov Šale, skvalitňovanie
   a vytváranie podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť.

 

Forma a výška pomoci:

Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok).

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe schválených žiadostí primátorom mesta
do výšky 200,00 EUR vrátane a MsZ nad 200,00 EUR.

Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Šaľa a konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania projektu v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií (príloha č. 2 a príloha č. 3).  K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Celková výška dotácií pre túto oblasť pre rok 2018 je 10 000,00 EUR.

 

Termín na predkladanie žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 23. 2. 2018 do 14.00 hod. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 pre oblasť športu.

 

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mestský úrad                                                             Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa                                                               031/770 23 51 kl. 113,

mobil: 0918 248 298

 

Vyhodnotenie projektov:

 1. Formálne hodnotenie ‒ posúdenie formálneho súladu v zmysle prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií

 2. Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:

 3. splnenie cieľa projektu,

 4. kvalita projektu,

 5. finančná náročnosť projektu,

 6. participácia žiadateľana projekte,

 7. prínos projektu pre cieľové skupiny.

Vecné hodnotenie projektov vykoná Komisia mládeže a športu, ktorá odporučí projekty a  výšku jednotlivých dotácií.  Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

 

Informovanie o výsledku schvaľovania žiadostí:

Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa a kontaktovaní budú len úspešní žiadatelia.

 

Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí byť spracovaná podľa prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

Prílohy