Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 17.02.2017 - 16:01  //  aktualizácia: 17.02.2017 - 17:11  //  zobrazené: 2006

Vyhodnotenie prieskumu – rekonštrukcia Hornej ulice

Vyhodnotenie prieskumu – rekonštrukcia Hornej ulice

Mesto Šaľa sa z dôvodu nevyhovujúceho stavu vozovky na Hornej ulici rozhodlo pristúpiť k jej celkovej rekonštrukcii. V súvislosti s ohlasmi občanov nielen na sociálnych sieťach sme usporiadali verejné rokovanie a prieskum formou ankety. Zámerom mesta bolo zapojiť občanov do rozhodovacieho procesu ohľadom tejto rozvojovej investície a vypočuť si ich ohlasy, aby mohlo následne a rozhodnúť o najvhodnejšom variante rekonštrukcie, aj keď tento proces môže výrazne spomaliť prípravu rekonštrukcie. Výsledky prieskumu mienky obyvateľov Hornej a Okružnej ulice, ale nie sú jednoznačné, občania majú pomerne nejednotný pohľad na budúcnosť tejto ulice, žiadna z alternatív nedostala nadpolovičnú väčšinu hlasov. Preto toto nie jednoduché rozhodnutie ostáva na pleciach vedenia mesta.

Horná ulica a jej každodenná realita

Popri Hornej ulici sa nachádzajú dva bytové domy: Horná 916/8-20, kde sa nachádza 161 bytových jednotiek a trvalý pobyt tu má 300 obyvateľov a Okružná 1025/14-28 s trvalým pobytom 341 občanov v 184 bytových jednotkách. Spolu žije v dotknutých bytových domoch 641 obyvateľov. Podľa štatistiky Mestskej polície v Šali je od januára 2016 do decembra 2016 evidovaných viac ako 290 priestupkov na Hornej a Okružnej ulici, ktoré boli riešené predovšetkým v súvislosti parkovaním v zákrutách a na chodníkoch. Zároveň na ulici bežne vznikajú situácie, kedy parkujúce vozidlá blokujú jeden z jazdných pruhov. S tým súvisí aj problém s prejazdom záchranných vozidiel, zberných vozidiel, či vozidiel zimnej údržby.

Alternatívy riešenia rekonštrukcie

Mesto pripravilo tri rôzne varianty rekonštrukcie Hornej ulice. Vo všetkých troch prípadoch príde k rozšíreniu vozovky a zabezpečeniu 44 parkovacích státí pred ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša.  Alternatívy sa líšia len riešením druhej časti ulice. Alternatíva 1 hovorí o 14-tich pozdĺžnych státiach, pri alternatíve 2 by bolo vytvorených 33 kolmých parkovacích státí a pri alternatíve 3 by nebolo vytvorené žiadne parkovacie státie pred bytovkou na Hornej ulici.

Zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu

Dňa 21. novembra 2016 mesto usporiadalo verejné rokovanie o rekonštrukcii Hornej ulice. Prioritným cieľom bolo detailné informovanie verejnosti a predovšetkým dotknutých obyvateľov o všetkých pozitívach aj prípadných následkoch pri uplatnení troch rôznych alternatív rekonštrukcie. Občanom boli rozdané dotazníky, ktoré mali možnosť po skončení rokovania a upresnení všetkých informácií vyplniť. Dotazníky boli následne rozdané aj správcom bytových spoločenstiev na Okružnej 14 - 28 a Hornej 8 – 20. Tí mali jednotlivé alternatívy preriešiť na domových schôdzach a mestu odovzdať vyplnené anketové lístky.

Mestu bolo celkom doručených 172 dotazníkov, 14 sme kvôli duplicite vylúčili.  Vyhodnocovalo sa teda 158 odpovedí. Z Hornej ulice prišli dotazníky od každého správcu bytového spoločenstva, čo činilo 124 dotazníkov a z Okružnej ulice sa vrátilo 27 dotazníkov. Celkom odpovedalo 151 respondentov priamo z dotknutej lokality a 7 respondentov z iných ulíc, pričom ale odpovedalo 134 respondentov s trvalým pobytom v dotknutej lokalite. Do prieskumu sa zapojilo celkom 20,9 % obyvateľov s trvalým pobytom vo vyššie uvedenej riešenej oblasti. Dotazníky neodovzdali dvaja správcovia z Okružnej ulice 14-20 a 26-28, ktorí zastupujú celkom 138 bytových jednotiek zo 184 na Okružnej ulici.

Výsledky ankety

Z celkového počtu opýtaných najviac, 78 obyvateľov preferovalo variant 3, hneď za nimi 63 opýtaných volilo variant 2 a 10 občanov variant 1. Výsledky štatistiky z tohto hľadiska tak nesmerujú k jasnému výsledku. Avšak pri porovnaní odpovedí podľa ulíc, jednoznačne 92,6% respondentov z ul. Okružná preferovalo variant 2 s 33 kolmými parkovacími státiami, 62,1% respondentov z ul. Hornej preferovalo variant 3 bez parkovacích miest. Pri zohľadnení odpovedí aj za variant 1, je možné konštatovať, že vo všeobecnosti za budovanie parkovacích miest v druhej časti ulice bolo celkovo 47,47% opýtaných a za alternatívu bez nových parkovacích miest v tejto časti ulice bolo 49,37% respondentov. Je to veľmi vyrovnaný pomer.

Z opýtaných vlastní minimálne 1 vozidlo až 92 respondentov (58%). 14% respondentov uviedlo, že parkuje v garáži, ostatní sa vyjadrili, že parkujú napríklad pri Kauflande, Luxe, na Hornej ulici, Okružnej, pri ZŠ, alebo „kde sa dá“. O parkovanie priamo pred bytovým domom na Hornej ulici má záujem 32% obyvateľov, 31% nemá záujem o parkovanie a 37% sa nevyjadrilo. Ak by sme dávali dôraz len na dotazníky obyvateľov Hornej ulice, 34% má záujem o parkovanie pred bytovým domom, 33% nemá záujem a 33% sa nevyjadrilo. Výsledok je tak opäť nejednoznačný. Avšak za alternatívu 3 bez vytvorenia nových parkovacích státí hlasovali prevažne obyvatelia, ktorí auto vôbec nevlastnia – 67%.

Ďalšie fakty pre rozhodovanie

Mesto posudzovalo aj situáciu v širšej lokalite Hornej ulice a jej priľahlých ulíc a možnosti vybudovania parkovacích miest v okolí, resp. jeho schopnosť absorbovať potreby obyvateľov tejto lokality na statickú dopravu. Po dôkladnom zhodnotení sme takúto možnosť vylúčili, nakoľko vo viacerých prípadoch by muselo prísť k výrubu stromov, prípadne by sa parkovacie státia nachádzali v tesnej blízkosti bytových domov. Zároveň máme za to, že umiestnenie parkovacích státí v širšom okolí nie je ideálnym riešením pre súčasne požadovaný komfort občanov a problém s parkovaním v tejto časti mesta sa takýmto riešením len odsúva. Ak by občan Hornej ulice nemal vybudované parkovacie miesto pred svojou bytovkou, zaparkuje napríklad pri bytovom dome na Okružnej ulici, čím sťaží situáciu aj týchto obyvateľov. Problém Hornej ulice by sa tak vytláčal do širšieho pásma a namiesto jeho vyriešenia by sa komplikovala situácia aj v ďalších uliciach.  Mesto má záujem zabezpečiť rozvoj tejto lokality s ohľadom na miestne potreby, ale aj danosti lokality.

Výsledky komplexnej štatistiky mesta na základe prieskumu mienky obyvateľov v dotknutej lokalite  nie sú úplne jednoznačne použiteľné pre definitívny výber variantu. Bude dôležité pri rozhodovaní vziať do úvahy aj ďalšie fakty.

Veľmi kritická je aj priľahlá Vajanského ulica, kde mesto uvažuje nad osadením značky zákazu státia, čím by sa zvýšila potreba parkovania pre minimálne ďalších 20 vozidiel. Mnohí občania využívajú na odstavenie svojich vozidiel aj priestory parkoviska pri Kauflande. Nakoľko podľa najnovších informácií sa zmena parkovacieho systému formou umiestnenia závor v Kauflande udeje už na jar tohto roku, vznikne potreba iného parkovania pre ďalšie vozidlá. Tým sa predpokladá posunutie vozidiel na SNP, následne sa to rozšíri na Hornú ulicu, Okružnú, či Nešporovu ulicu. Aktuálny počet odstavených vozidiel v týchto lokalitách sa tak po zmene výrazne zvýši. Tým vzniká potreba zabezpečenia nových parkovacích státí pre obyvateľov. Ďalším dôležitým faktorom, na ktorý musíme prihliadať, je aj prejazd záchranných vozidiel, či zberných vozidiel a vozidiel zimnej údržby, ale napríklad aj prípadný priestor na odstavenie sťahovacieho a iného vozidla pre občanov. Ul. Horná, tak ako všetky ulice v meste sú verejným priestranstvom a slúžia teda všetkým obyvateľom, preto v prvom rade je nutné vytvoriť podmienky pre bezpečnú komunikáciu a plynulú premávku bez kolízií.

Na všetky tieto potreby a nové impulzy mesto musí reagovať a zohľadniť ich pri konečnom výbere variantu. Mesto rešpektuje vôľu obyvateľov dotknutej lokality, má ale zodpovednosť za vývoj statickej a dynamickej dopravy v meste ako celku. V našom záujme je problém s parkovaním v jednotlivých lokalitách mesta riešiť komplexne s výhľadom do budúcnosti  a potenciál rozvoja celej lokality. Dočasné alebo len čiastočné riešenia z dlhodobého hľadiska nie sú efektívne. O ďalšom vývoji prípravy tejto investície vás budeme naďalej informovať.