Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.05.2017 - 13:43  //  aktualizácia: 30.05.2017 - 13:43  //  zobrazené: 725

Výberové konanie - technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa)

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

 

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa)

 

Počet obsadzovaných miest: 2

 

Kvalifikačné predpoklady – technik č. 1:

 • stredné vzdelanie,

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

 

Kvalifikačné predpoklady – technik č. 2:

 • stredné vzdelanie,

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

 • vodičský preukaz sk. B,

 • praktické myslenie, technická spôsobilosť,

 • prax v odbore vítaná,

 

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné nastavovanie zvukových zariadení a svetelných zariadení, výroba plejbeku a jeho realizácia v danom programe,

 • vykonávanie, usmerňovanie a kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení, elektrických a elektrotechnických systémov v kultúrnych zariadeniach.

 • nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na domácej aj cudzej scéne podľa tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných aj zadných projekcií a iných divadelných efektov,

 • zabezpečovanie a vykonávanie požiarneho dozoru v divadle, v koncertnej sieni alebo v inom kultúrnom zariadení vrátane prác pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrane osôb,

 • zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov, kulís a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade podľa určeného poradia a druhov,

 • obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne ťahadlá na povrazisko, prepadliská),

 • manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ich nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu klapiek, komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby.

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: júl 2017

 

Termín uzávierky prihlášok:  19. júna 2017

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 • profesijný životopis,

 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov),

Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                            Zn. technik MsKS                             

Nám. Sv. Trojice č. 7                       

927 15  Šaľa  

 

Šaľa  29.05.2017

 

                                                                                               Mgr. Jozef Belický

 primátor mesta