Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.02.2017 - 08:45  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:49  //  zobrazené: 1351

Výberové konanie - funkcia riaditeľa a konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.

M E S T O   Š A Ľ A
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185, http://www.sala.sk   
mail: belovicova@sala.sk,  tel.: 0317705981     

vyhlasuje
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa a konateľa spoločnosti  MeT Šaľa, spol. s r. o.  so sídlom Partizánska 20, 927 01 Šaľa, IČO : 34 115 161

 

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – technického alebo ekonomického zamerania,
- Prax v oblasti manažérskeho riadenia min. 3 roky / vo vedúcej pozícii /.

Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie :

- Manažérske a osobnostné predpoklady / psychodiagnostické vyšetrenia zabezpečí MsÚ /,

- Znalosť Zákona o obecnom zriadení,
- Znalosť z oblasti legislatívy tepelnej energetiky (Zákon č. 657/2004 Z. z. a platné Vyhlášky a ostatné zákony o energetike ),

- Znalosť z oblasti postavenie ÚRSO v procese schvaľovania a kalkulácie ceny tepla a cenovej
Regulácie,

- Znalosť zákona o energetickej efektívnosti  ( Zákon č.321/2014 Z. z. a platné vyhlášky  ),

- Znalosť VZN – Energetická koncepcia  mesta Šaľa, 
- Znalosť v oblasti obchodného práva (Obchodný zákonník),
- Vodičský preukaz skupiny „B“,

- Práca s počítačom /Word ,Excel, Internet .../.

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

- Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu,
- Motivačný list,
- Vyhlásenie o dĺžke praxe (odpracovaných rokov),
- Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.

Iné výhody uchádzača:
- Znalosť z oblasti investičnej výstavby resp. výstavby tepelno-technických zariadení,

- Znalosť Zákona o majetku obcí,
- Znalosť zákona o verejnom obstarávaní,
- Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- Znalosť VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šaľa,
- Znalosť cudzích jazykov,
- Odolnosť voči stresu,
- Schopnosť teamovej práce,
- Komunikatívnosť  a organizačné schopnosti.


Termín a spôsob odovzdania žiadosti :

Uchádzači na funkciu riaditeľa a konateľa  spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.  so sídlom Partizánska 20 Šaľa 927 01, IČO: 34 115 161 doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu                                           s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:
„Výberové konanie riaditeľ a konateľ MeT Šaľa, spol.  s r. o . – NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, Šaľa  927 15

Termín uzávierky prihlášok: do 22. 2. 2017 do 14:00 hod.

Predpokladaný termín nástupu:    apríl 2017

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.


V Šali, dňa 1.2.2017

                                                                                            

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický
primátor Mesta Šaľa