Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2017 - 07:11  //  aktualizácia: 27.06.2017 - 07:11  //  zobrazené: 475

Územné rozhodnutie - B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 a § 38 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.06.2016 podala spoločnosť
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
v zastúpení MAVIX s.r.o., IČO: 35 740 264, Ul. Račianska č. 66, 831 02 Bratislava
 (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   l í n i o v e j   s t a v b y

B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v kat. území Šaľa, Šaľa m.č. Veča a v kat. území Močenok.
Popis stavby:
 účelom stavby je vybudovanie novej optickej prípojky pre administratívny objekt DUSLO, a.s. investorom a telekomunikačným operátorom – spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.,
 samotná optická prípojka bude z dôvodu zvýšenej bezpečnosti napojená z dvoch telekomunikačných objektov investora – RSU Šaľa (Štúrova č. 834/1) a DLU Šaľa – Veča (Fr. Kráľa č. 1861/2),
 v trase budovanej optickej prípojky budú ponechané rezervy pre budúce riešenie lokality,
 v meste Šaľa v štandarde FTTX výstavbou mikrotrubičiek na uliciach SNP, Nešporova, Nitrianska, Fr. Kráľa, Pribinovo námestie,
 jednotlivé úseky multirúr budú navzájom prepojené multirúrovými spojkami. Do takto prepojených multirúr bude zafúknutý 144 vláknový optický minikábel (OMK),
 v telekomunikačných objektoch investora a v objekte administratívnej budovy DUSLO, a.s. budú vybudované potrebné optické rozvádzače ODF (typ ORMPV 3U 19“),
 celková dĺžka projektovaných trás výkopov pre predmetnú výstavbu bude cca. 5,2 km.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:
. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa, Šaľa m.č. Veča a v kat. území Močenok, v súlade so situáciou umiestnenia v mierke 1:1000 vypracovanou Ing. Jánom Magušínom, 1830*A2 autorizovaným stavebným inžinierom.

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:  
. Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníkov a Zmluvu o spolupráci č. 122/2017 medzi Mestom Šaľa a Slovak Telekom a.s.

Priestorové a výškové  umiestnenie objektu:
. Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, v okraji komunikácií       alebo v zelenom páse vo výkope (hĺbka uloženia je od 0,4 m do 1,2m podľa miesta uloženia).
 
2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

OR HaZZ v Nitre
 Súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko č. ORHZ-NR1-403/2016 zo dňa 27.04.2016.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2016/13618-2/42762/Pat/F zo dňa 06.06.2016.

Slovenská správa ciest
 Súhlasíme s vedením trasy optických káblov podľa predloženej projektovej dokumentácie – v súbehu s cestou I/75. Projektovaná trasa optických káblov bude vedená v zeleni a v chodníku, v min. vzdialenosti 0,5m za pätou násypu, a min. vzdialenosti 0,5m za obrubníkom.
 Súhlasíme s vedením trasy optického kábla v koordinácii s plánovanou stavbou „Obchvat Šaľa“ mimo plánovanej okružnej križovatky.
 Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75. Žiadame dodržať podmienky STN 733050 – zemné práce. Zásyp ryhy a jám bude uskutočnený zo zhutňovanej vrstvy po vrstvách hr. 20 cm včítane konečnej úpravy a zatrávnenia.
 Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/75 žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SCC IVSC – Demo Ján, t.č: 0910 943 054, min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
 Dočasné dopravné značenie môže byť osadené až po vydaní rozhodnutia o určení OÚ Nitra, odbor CD a PK a odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom. Po ukončení stavebných prác je nutné jeho okamžité odstránenie.
 Záruku za práce v telese cesty I/75 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
 Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzená.
 V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady vlastníka.
 V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC požadujeme aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena.
 Pre splnenie požiadavky vedenia optickej prípojky mimo okružnej križovatky novonavrhovaného obchvatu Vám poskytujeme kontakt na spracovateľa DSP obchvatu: firma Geoconsult, s.r.o., inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava. Kontaktnou osobou je Ing. Jaroslav Krč, t.č. 0905 651 601. Od neho je možné získať podklady pre vytýčenie trasy kábla, aby viedol mimo navrhovaného obchvatu.
 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na SCC – IVSC Bratislava a projektantovi obchvatu na preukázanie mimokolízneho vedenia optickej prípojky,
 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 7052/2016/6170/14219 zo dňa 12.05.2016.
 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 7052/2016/6170/34690 zo dňa 22.11.2016.
 Dodržať všetky podmienky súhlasu vlastníka pozemku č. 7052/2016/6170/64694 zo dňa 23.11.2016.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 4316/2017/6151/1893 zo dňa 23.01.2017.


Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 234/2016 zo dňa 13.06.2016.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
 Navrhovanú optickú prípojku v súbehu s cestami  II/573 a III/1368 žiadame umiestniť bez zásahu do spevnenej časti vozovky, min 1,0 m za cestnú priekopu.
 V úsekoch, kde sa nenachádza cestná priekopa a optická prípojka je umiestnená vo vzdialenosti menšej ako 2 m od spevnenej časti cestného telesa žiadame výkopy realizovať opatrným ručný, výkopom a zabezpečiť proti zosuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa ciest II/573 a III/1368.
 Križovanie cesty II/573 v km 13,918 a cesty III/1368 v km 0,028 realizovať technológiou pretláčania podľa predloženej PD v zmysle platnej STN73 60 05, bez zásahu do spevnenej časti vozovky.
 Výkopy štartovacích a montážnych jám realizovať opatrným ručným výkopom a zabezpečiť proti zosuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa ciest II/573 a III/1368.
 Chráničky pre navrhované križovanie ciest II/573 a III/1368 pretláčať kolmo na os cestného telesa, v hĺbke min. 1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky, pričom jej konce musia presahovať min. 1,5 m za krajnicu cesty.
 Požadujeme zachovať funkčnosť odvodnenia ciest II/573 a III/1368.
 Spätnú úpravu narušeného cestného telesa zrealizovať výkopovou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách hrúbky max. 30 cm.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CS 4709/2016,  CZ 17543/2016 zo dňa 02.08.2016.

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Okresný úrad Nitra, odbor dopravy a pozemných komunikácií, súhlasí s realizáciou stavby.
 Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75.
 Nakoľko realizáciou výstavby dôjde k zásahu do cestného telesa je potrebné počas realizácie postupovať podľa podmienok stanovených správcom cesty – SSC IVSC Bratislava.
 Počas realizácie stavby a pri realizácii spätných úpravách budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom cesty – SSC IVSC Bratislava.
 Križovanie cesty I/75 káblovým vedením požadujeme realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, pričom hĺbka uloženia chráničky pod niveletou cesty musí byť min. 1,2 m. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m do montážnych jám.
 Pretláčacie jamy budú umiestnené mimo teleso cesty a mimo cestný pozemok cesty I/75 podľa požiadaviek správcu cesty.
 Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/75 (pretláčanie, rozkopávku) a zároveň požiadať aj o určenie dočasného dopravného značenia použitého počas realizácie stavby.
 Dodržať podmienky stanoviska č. OU-NR-OCDPK-2016/032896 zo dňa 04.10.2016.

Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Stavba sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. Triedy v okrese Šaľa.
 Navrhovaný optická prípojka križuje 1x cestu č. III/1368 a 1x cestu č. II/573.
 Pred realizáciou je potrebné požiadať náš odbor o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, v rámci tohto zvláštneho užívania je tiež potrebné pri právach v styku pozemnou komunikáciou požiadať o vydanie určenia dočasného dopravného značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.
 V čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby. Pred začatím realizácie stavebných prác v tomto období je potrebné sa informovať u správcu cesty o prípadných ďalších zákazoch a opatreniach súvisiacich s výkonom zimnej údržby ciest.
 Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2016/003383-S zo dňa 18.04.2016.

MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava
 Súhlasí s návrhom žiadateľa.
 Záväzné stanovisko pod č. 15891/2016/D401-ÚVHR/32222 zo dňa 18.05.2016.

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-1-025/2016 zo dňa 12.05.2016.

MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií
 V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby, v katastrálnom území Šaľa a Močenok, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
 Správca telekomunikačnej siete MV SR nemá žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
 Stanovisko č. SITB-OT4-2016/000226-777 zo dňa 24.05.2016.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava
 Súhlasné stanovisko č. 2016/OP-145 zo dňa 07.04.2016.

ELTODO SK, a.s.
 Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a.s. sa v dotknutom území nenachádzajú.
 Vyjadrenie pod č. 220616/PJ zo dňa 27.06.2016.

eustream, a.s.
 Líniová stavba nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eurosteam, a.s.
 Vyjadrenie pod č. GIS a ITIS 505/2016 zo dňa 10.05.2016.

Hydromeliorácie, š.p.
 Optická prípojka bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu A18 DN 600 vodnej stavby ZP Hájse – Sládečkovce VII. (evid.č. 5206 198).
 Optická prípojka bude ďalej vedená v záujmovom území stavby ZP Trnovec nad Váhom (evid.č. 5203 099).
 Optická prípojka bude križovať kanál (evid.č. 5203 001 001).
 Križovanie optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacím kanálom navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“
 Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie závlahového potrubia a identifikáciu kanála v teréne zástupcu Hydromeliorácie. š.p., dislokované pracovisko Šaľa – kontaktná osoba Ing. Neštrák, č.t. 0911 501 031.
 Výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonávať ručne.
 Optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky.
 Optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála.
 Miesto križovania vyznačiť výstražnými tabuľami.
 Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho kanála.
 K ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania.
 V prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
 Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím a s odvodňovacím kanálom.
 Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie.
 Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím a s odvodňovacím kanálom.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 2628-2/120/2016 zo dňa 10.05.2016.

KABEL TV, spol. s.r.o.
 Pri realizácii plánovanej stavebnej akcie nedôjde k styku s podzemnými alebo nadzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete v mieste stavby.
 Vyjadrenie zo dňa 26.04.2016.


MENERT – THERM, s.r.o.
 V danej lokalite sa nachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
 Pred realizáciou projektu treba zabezpečiť vytýčenie trás v teréne za účasti pracovníka.
 Pri realizácií stavby žiadame o dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla v zmysle §36 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.
 V prípade križovania našich teplovodov žiadame spôsob križovania zabezpečiť pod našim teplovodným kanálom.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 144/2016 zo dňa 20.04.2016.

MeT Šaľa, spol. s.r.o.
 V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 73 6005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál. Nesúhlasíme s riešením vzorového rezu v projektovej dokumentácií s teplovodnou šachtou cez šachtu.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších znaniach.
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov. Požadujeme nahlásiť začiatok a ukončenie stavebných prác písomne na adresu spoločnosti.
 V typovom výkrese – súbehy a križovatky optochráničiek s inž. sieťami v prípade križovania s teplovodným kanálom žiadame prepracovať spôsob križovania pod teplovodný kanál.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 156/2017/SZ zo dňa 31.03.2017.

Michlovský, spol. s r.o. Piešťany /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Vyjadrenie č. BA- 1154/2017 zo dňa 13.04.2017.

NAFTA a.s.
 Spoločnosť nemá námietky k realizácii stavby.
 Stanovisko pod č. 4-5597/05/2016 zo dňa 11.05.2016

Obec Močenok
 Súhlasné záväzné stanovisko pod č. 1129/2016 zo dňa 21.04.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Investor, pri výstavbe zabezpečí dodržanie ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov.
 V prípade ak sa na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaľa budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 V prípade ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraných vo výške nad 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Mesta Šaľa a Obce Močenok.
 Stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou Ing. Jánom Magušínom.
 Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 Počas stavebnej akcie dodržať ustanovenia vodného zákona a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
 Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500 mm.)
 Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2016/003279-2 zo dňa 12.04.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2016/003674-2 zo dňa 27.04.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2016/003278-2 zo dňa 14.04.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2016/007605-2 zo dňa 10.11.2016.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor
 Pokiaľ budú pri realizácii optickej prípojky dotknuté pozemky vedené v katastri nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada alebo trvalý trávny porast, to znamená, že dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 41 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu je investor povinný postupovať podľa §18 zákona a ešte pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany PP, v ktorom mu určí podmienky použitia PP na nepoľnohospodársky účel a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-PLO-2016/003360-2 zo dňa 14.04.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-PLO-2017/0009696 zo dňa 16.01.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
 Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2016/003483-2 zo dňa 20.04.2016.

SEPIS, a.s.
 Spoločnosť nevlastní a ani neplánuje rozvoj elektroenergetických zariadení v danej lokalite, a preto nemá pripomienky.
 Vyjadrenie č. PS/2017/000811 zo dňa 16.01.2017.

SALAMON INTERNET, s.r.o.
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná optická kabeláž.
 Pred zahájením terénnych prác nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia.
 V miestach križovania a súbehov vedení vykonávať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,
OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa
 S križovaním koryta Spojovacieho odpadu Trnovec – Veča navrhovanou trasou optického vedenia v km 1,805 kanála, ktoré je v projekte riešené v hĺbke min. 1,2m pod projektovaným dnom kanála (112,10 m.n.m.) súhlasíme.
 Chráničku DN 110 požaduje uložiť aj pod ochranným pásmom kanála v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary kanála z obidvoch jeho strán.
 V mieste križovania svahu a dna koryta odvodňovacieho odpadu opevniť betónovou dlažbou na šírku 2,0 m od osi káblového vedenia na obe strany. Opevnenie zastabilizovať betónovými prahmi. Hornú hranu opevnenia dna koryta a betónového prahu osadiť na projektovanú niveletu dna koryta (113,30 m.n.m.).
 K zahájeniu a ukončeniu prác v dotyku s našim majetkom prizvať nášho úsekového technika (p. Makács, 0903 400 726) a jeho pokyny pri realizácii stavby rešpektovať.
 Trvalý zásah do pozemku parc. č. 556 KN-E, v k.ú. Šaľa, v správe našej organizácie (LV č. 7369) požadujeme neodkladne po realizácii stavby zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany ( JUDr. Mojžiš, 033/7764 405). Akékoľvek iné zásahy do koryta kanála a pobrežných pozemkov požadujeme uviesť so pôvodného stavu.
 Upozorňujeme, že ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!
 Pred zásypom pomocných jám žiadame prizvať nášho úsekového technika (p. Makács) k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia chráničky. Nevyhotovenie a podpísanie protokolu o uložení optického kábla pod dnom toku sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.
 Po realizácii stavby miesto križovania so Spojovacím odpadom Trnovec – Veča zamerať a prizvať zástupcu našej organizácie na kolaudačné konanie, kde nám bude odovzdané skutočné vyhotovenie križovania s uvedením skutočných nadmorských výšok križovaného kábla (chráničky) v digitálnej podobe.
 Podľa ust. §47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) je povinnosťou vlastníka stavby, umiestnenej vo vodnom toku, dbať o jej riadnu údržbu a jej statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, zabezpečiť ju pred škodlivými účinkami vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace nehatenému odtoku, pričom ako správca toku nezodpovedáme za prípadne vzniknuté škody.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CZ 11 196/2016 zo dňa 21.04.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CS SVP OZ PN CZ 25 064/2016 zo dňa 08.09.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 2323/2017/2 CZ 7997/210/2017 zo dňa 07.03.2017.

SLOVNAFT, a.s.
 Nedochádza k stretu záujmov medzi hore uvedenou akciou a našimi produktovodnými vedeniami.
 Vyjadrenie č. 57400/2016/319 zo dňa 21.06.2016.

SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 V záujmovom území sa plynárenské zariadenie v správe SPP – distribúcia, a.s. nachádza.
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SSP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 Zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0136/2016/Kr zo dňa 10.11.2016.

Stavebné bytové družstvo
 Plánovaná káblová trasa na ul. SNP a na Ul. Fr. Kráľa je súbežná s káblovou trasou TKR SBD Šaľa. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať SBD Šaľa o vytýčenie trasy podzemného vedenia. Vo vzdialenosti 1 meter od našich vedení súhlasíme len s ručným výkopom. Pri odkrytí podzemného vedenia TKR SBD šaľa toto odkryté vedenie požadujeme zabezpečiť proti poškodeniu a je treba kontaktovať prevádzkovateľa siete. Požaduje dôsledne dodržať STN 736005.
 Nakoľko existujúca multirúra z RSU Štúrova je ukončená v našom zariadení na Ul. SNP 956/14, pri napájaní nového vedenia požadujeme prítomnosť nášho pracovníka.
 Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 04.07.2016.

SWAN, a.s.
 V dotknutom území sa nenachádzajú podzemné siete našej spoločnosti.
 Vyjadrenie č. 2016/TT/187 zo dňa 23.06.2016.

TRANSPETROL, a.s.
 Predmetná stavba nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov.
  Vyjadrenie č. 1573/16-Bu/Ku zo dňa 18.05.2016.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
Odbor technickej regulácie
 Regulačný úrad konštatuje, že spoločnosť Slovak Telekom a.s. má splnenú oznamovaciu povinnosť podľa §15 zákona na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb.
 Stanovisko č. 2032/OTR/2016 zo dňa 17.05.2016.

Wisper s.r.o.
 Na dotknutom území sa nachádzajú rozvody optickej kabeláže spoločnosti Wisper s.r.o.
 Pred začatím zahájením zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy rozvodov optickej kabeláže priamo na povrch terénu.
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou rozvodov optickej kabeláže a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenia polohy vedení, aby boli odkryté vedenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 2016/OP-145 zo dňa 01.06.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
 Podľa §19 ods.. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 22041/2016 zo dňa 19.04.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 V danej lokalite sa nachádza podzemné aj nadzemné zariadenie v správe Západoslovenská distribučná a.s.
 Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Pri zemných prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia,
 Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300,
 Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 25929/2016 zo dňa 25.04.2016.

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Uvedená stavba nie je v rozpore s podmienkami vyplývajúcimi z Územného plánu mesta Šaľa, konkrétne pre verejné dopravné a technické vybavenie územia v rámci jednotlivých funkčno-priestorových celkov mesta, ktorými navrhovaná trasa prechádza.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 001738/2016/OSaKČ/02251 zo dňa 03.05.2016.

Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas  požiadať Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 01999/2016/OSaKČ/2464 zo dňa 19.05.2016.

Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 Súhlasia s uložením prípojok optického kábla komunikačnej siete na pozemkoch, vo vlastníctve mesta Šaľa v trase podľa predloženej dokumentácie.
 Všetky dotknuté pozemky je potrebné dať po realizácii stavby do pôvodného stavu.
 Stavba prechádzajúca pod cestami bola realizovaná pretláčaním popod telesom cesty.
 Po realizácii stavby doručiť na oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa, geometrický plán skutočného zamerania stavby a žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcely vo vlastníctve mesta Šaľa. Odplata za zriadenie vecného bremena bude stanovená v zmysle Zásad alebo znaleckého posudku vyhotoveného na náklady investora. Zriadenie vecného bremena schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 01851/2016/OSMaZM spis. č. 02328/2016 zo dňa 28.06.2016.

V územnom konaní námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
Pripomienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkali umiestnenia stavby boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Upozornenie:
Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.
Odôvodnenie:
Dňa 13.06.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.01.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:
 ELTODO SK, a.s.
 eurostream, a.s.
 Hydromeliorácie, š.p.
 KABEL TV, spol. s.r.o.
 Krajský pamiatkový úrad Nitra
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu
 MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií
 MO SR, Agentúra správy majetku
 MENERT – THERM, s.r.o.
 MeT Šaľa, spol. s r. o.
 Michlovský, spol. s r.o. Piešťany /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 NAFTA a.s.
 Obec Močenok
 OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Okresný úrad Šaľa, Odbor výstavby a bytovej politiky
 Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor 
 Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 SALAMON INTERNET, s.r.o.
 Slovenská správa ciest, Bratislava, IVaSC Bratislava
 Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany
 SLOVNAFT, a.s.
 SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 Stavebné bytové družstvo Šaľa
 SWAN, a.s.
 TRANSPETROL, a.s.
 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor tech. Regulácie
 Wisper s.r.o.
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 Mesto Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 13.06.2016.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia

Doručí sa:
 účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. MAVIX s.r.o., Ul. Račianska č. 66, 831 02 Bratislava
(splnomocnenec stavebníka)
 Vlastníci pozemkov register "C" KN 2811/1, 2664, 2799/1, 2760, 3080/328, 3080/327, 3080/13, 2910/18, 5870/6 a pozemkov register "E" KN 137, 641/3, 270, 268, 310/2, 640/3, 315, 269, 642/101, 1/2, 1/1, 140, 66, 549/100, 550/100, 550/200, 556, 514, 501, 487, 485, 458 a stavieb na nich v kat. území Šaľa a Vlastníci pozemkov register "C" KN 6040/477 a pozemkov register "E" KN 5907, 5906 a 5908/3 a stavieb na nich v kat. území v kat. území Močenok
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Duslo a.s., Administratívna budova 1236, 927 03  Šaľa
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
 Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
 Rímskokatolícka cirkev, farský úrad Šaľa – Veča, Ul. Rímska 10, 927 05 Šaľa
 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
   
  dotknutým orgánom jednotlivo
2. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
3.    SVP, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16,       927 01 Šaľa
6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
7. MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Ul. Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava
8. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Ul. Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
9. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Odbor technickej regulácie, Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
10. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
11. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
14.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
15. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
16. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
17. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
18. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
19. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
21. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
22. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
24. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
25. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
26. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
27. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
28. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
29. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
30. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
31. KABEL TV, spol. s r.o.,Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
32. EUSTREAM, a.s., Votrubova 901/11A, 821 09 Bratislava-Ružinov
33. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava 26
34. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
35. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
36. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
37. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
38. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
MAVIX s.r.o., Ul. Račianska č. 66, 831 02 Bratislava
(splnomocnenec stavebníka)
 k spisu

 

 


                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016