Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.08.2017 - 14:51  //  aktualizácia: 28.08.2017 - 14:53  //  zobrazené: 205

Územné konanie - INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Hlavná

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť

NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 30.06.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Hlavná                  

(ďalej len “stavba“) na Ul. Hlavná, Budovateľská a Kukučínova v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 861/1, 879 a 2303/20 katastrálne územie Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Stavba obsahuje:

 • Navrhovaná trasa optického pripojenia bude vedená intravilánom mesta Šaľa, od RSU Šaľa cez káblovod od šachty KK10 až po KK13 na križovaní ulíc Hlavnej a Budovateľskej, napojenie od KK13 po MSAN (Multi Service Acces Nodes – sieťové zariadenie, ktoré poskytuje hranicu medzi zákazníkovým rozhraním a prenosovou sieťou).

 • Výkop bude cez nespevnené plochy a priestranstvá v zeleni. Pri realizácii bude rozobratá zámková dlažba, po uložení káblov trasa výkopov bude daná do pôvodného stavu.

 • Trasa optických káblov bude prepájať body spoločnosti ST,a.s. – novobudovaná FTTC sieť, na uliciach Hlavná, Budovateľská, Kukučínova.

 • Medzi šachtami KK10 – KK13 bude zatiahnutá multi-rúra do kábelovodu 7x12/8mm a 2xHDPE32 pre vyplnenie otvoru. Napojenie MSAN bude optickým káblom z RSU Šaľa Štúrova, ktorá sa nachádza 500m od KK13 na križovatke Hlavná Budovateľská.

 • Z KK13 sa vyvedú káble miestnej mts káble č. 22, 30, 34 a prepoja sa do MSAN, čím sa kráti slučka v KBV na ulici Hlavná, Kukučínova a Budovateľská na 420m od najvzdialenejšieho zákazníka. Pre primár sa využije kábelovod na ulici Hlavnej až po RSU, kde sa využije voľná mikrotrubička, do ktorej sa zafúkne 12vl. OMK

   

 • Pre pripojenie MSANu bude použitý 12 vláknový optický minikábel, ukončený na ODF FIST GR2 GPS2. Na druhej strane sa ukončí v MSANe na novom ODFe s konektormi LC/APC. Pre zafúknutie optického minikábla sa použije existujúca mikrotrubička MIC12/8 od KK10 až po RSU.

 • Umiestnenie telekomunikačného zariadenia – skrine MSAN bude na Ul. Budovateľskej (vedľa bytového domu súp. č. 4), na betónovú základovú plochu rozmerov 1,5 x 1 m na pozemku parc. č. 861/1 na verejne prístupné miesto.

 • Napojenie technologického zariadenia MSAN na zdroj elektrickej energie bude riešené z exist. rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 030306 na parcele č. 888/10, z SR bude napojený elektromerový rozvádzač RE káblom NAVY-J 4x16, vedeným pod voľným terénom, pod zámkovou dlažbou a pod komunikáciou. MSAN bude napojený káblom CYKY-J 3x6, vedeným pod voľným terénom.

   

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

   

  21. 09. 2017   o  10.00 hodine

   

  so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas úradných hodín (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00), najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   ....................................

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 2. Vlastníkom pozemkov register "C" parc. č. 861/1, 879 a 2303/20 v kat. území Šaľa

 3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

 4. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich

  Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

   

  dotknutým orgánom jednotlivo

 5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

  Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 6. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

 7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

  (VZ, OH, OPaK)

 8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

 9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 10. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa

 12. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa

 13. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa

 14. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

 15. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany

 16. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta

 17. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

 18. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

   

  na vedomie

 21. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

   

  ostatní:

 22. Ing. Katarína Kolenčiak,

 23. k spisu

   

   

                                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                  Mgr. Eva Lukačovičová

                  vedúca stavebného úradu

      na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

   

Prílohy