Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.05.2017 - 10:17  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 10:17  //  zobrazené: 282

Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Spoločnosť KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o., IČO: 45 898 103,
so sídlom Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
 (ďalej len "navrhovateľ") podali dňa 09.05.2017 návrh na kolaudáciu stavby:

„Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska
na bytové jednotky“

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2811/6 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka a na pozemku register "C" parc. č. 2811/5 v katastrálnom území Šaľa v nájme stavebníka na účely bývania a parkovania. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 13746/2017/SU/105 dňa 22.03.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 21.04.2017.
Stavba obsahuje:
- polyfunkčné trhovisko je trojpodlažný objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, kde sa na 1.NP vykonali stavebné úpravy nebytových priestorov na bytové jednotky,
- počet bytov:
 12 ks 2-izbových bytov: kuchyňa s predsieňou, WC, kúpeľňa s WC, 2 izby ,
 1 ks 3-izbový byt: kuchyňa s predsieňou, WC, kúpeľňa s WC, 3 izby,
-     stavebné úpravy pozostávali z výmeny obvodových stien za tvarovky 400 mm, vo
      vybudovaní nových okenných otvorov a vytvorenia vstupu do objektu z juhovýchodnej
      strany,
-     ústredné kúrenie je zabezpečené elektrickým podlahovým roštom,
-     pri vstupe do objektu sa osadil na vodovod podružný vodomer a hlavný uzáver vody,
-     príprava TÚV za pripravuje zásobníkovým ohrievačom, ktorý je umiestnený v každom
      byte samostatne,
-     pôdorysná plocha objektu sa nezmenila,
-     vstup do 2. NP a 1.PP ostáva zachovaný,
- vstup zo severozápadnej strany je riešený výhradne ako únikový východ z budovy,
- vedľa budovy je 21 vyhradených parkovacích miest (z čoho 2 sú pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie).

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14.06.2017 o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.
Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00)
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        
Doručí sa:
účastníci konania - (verejnou vyhláškou)
1. KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
2. ostatným vlastníkom objektu súp. č. 2005 na pozemku parc. č. 2811/6 kat. územie Šaľa,
3. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

    Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
    Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknuté orgány
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
5. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
6. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
8. ORPZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa, Staničná 23, 927 01 Šaľa
9. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
10. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
11. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
ostatní
12. Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta
13. V-STAV TRSTICE s.r.o., Kostolná 317, 925 42 Trstice
na vedomie:
    KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
     - k spisu

 

 

 


 
                             Mgr. Eva Lukačovičová
                            vedúca stavebného úradu
               na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016