Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ
publikované: 29.03.2016 - 17:56  //  aktualizácia: 28.03.2017 - 08:56  //  zobrazené: 6673

Sociálne služby

Počet celkovo evidovaných žiadostí do Domova dôchodcov Šaľa je 57
Počet evidovaných žiadostí na Zariadenie pre seniorov je 56
Počet evidovaných žiadostí na Zariadenie opatrovateľskej služby je 1
Počet voľných miest v Zariadení pre seniorov je 0
Počet voľných miest v Zariadení opatrovateľskej služby je 0

 

STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY ?

POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU ? 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách) má fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formu jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.  

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Občania s trvalým pobytom v meste Šaľa získajú základné informácie a potrebné žiadosti k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade v Šali, oddelení organizačnom a  správnom, referáte sociálnych vecí (I. posch. č. dverí 106 a 107, tel. č. 031/7705981). Žiadosti sú zverejnené aj na webovej stránke Mesta Šaľa.

  • Žiadateľ v žiadosti vyplní osobné údaje a z ponuky sociálnych služieb si vyberie jeden druh sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a pod.), na ktorú bude posúdený a formu poskytovanie tejto sociálnej služby (terénna, celoročná a pod.). K žiadosti je potrebné priložiť aj odborné lekárske nálezy, prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice a pod.. Všetky tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov od podania žiadosti. V prípade, že žiadateľ nedisponuje uvedenými dokladmi, bude mu vydaná žiadosť, ktorú mu vyplní a potvrdí jeho obvodný lekár, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s ostatnými dokladmi doručí žiadateľ buď osobne, alebo poštou na adresu  Mestského úradu v Šali, oddelenie organizačné a správne, referát soc. vecí, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
  • V domácnosti žiadateľa bude vykonané sociálne šetrenie sociálnymi pracovníkmi Mestského úradu v Šali za účelom vydania sociálneho posudku.
  • Sociálny posudok a potrebné doklady, ktoré žiadateľ predloží spolu so žiadosťou, budú podkladom pre vydanie zdravotného posudku. Zdravotný posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa zákona o sociálnych službách.
  • Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok  o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby. Po vydaní posudku o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby na Mestskom úrade v Šali, na referáte sociálnych vecí žiadateľovi potvrdia právoplatnosť rozhodnutia.
  • Následne si  žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“.
  • Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, žiadosť o uzatvorenie zmluvy spolu s právoplatným rozhodnutím vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby podáva priamo v sídle uvedenej organizácie. Na webovej stránke organizácie je uvedený aj cenník za poskytované sociálne služby. Organizácia poskytuje v meste Šaľa nasledovné sociálne služby: zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a pod.


Kontakt:

Organizácia sociálnej starostlivosti Mesta Šaľa
Horná ul. 11, 927 01 ŠAĽA
e-mail: oss@sala.sk web: www.oss.sala.sk
tel.:  +421 31 7706084   +421 31 7702988
fax:  +421 31 7014112
mobil: 0917 384 901

Domov dôchodcov Šaľa
Nešporova 1010/19, 927 01 ŠAĽA
e-mail: domovdochodcov@sala.sk web: www.domovdochodcov.sala.sk
tel.:  +421 / 31 783 8390
tel.:  +421 / 31 783 8391


Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania alebo v rehabilitačnom stredisku, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si v prípade, ak je  občanom s trvalým pobytom na území nitrianskeho kraja môže podať na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tlačivo žiadosti o posúdenie sa nachádza na portáli ÚNSK: www.unsk.sk  v sekcii sociálna pomoc. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie poskytuje Oddelenie posudkových činností Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚNSK, tel.č.037/6922995, alebo osobne. V kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja  je posudzovanie odkázanosti na tieto druhy sociálnej služby: domov sociálnych služieb; špecializované zariadenie (v tomto zariadení sa poskytuje soc. služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa); zariadenie podporovaného bývania; rehabilitačné stredisko. 

Margaréta Zozuľáková
referentka – hlavná sociálna pracovníčka
Mestský úrad v Šali

Prílohy