Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 29.03.2016 - 11:39  //  aktualizácia: 10.01.2017 - 10:28  //  zobrazené: 6984

Rozpočet mesta 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šaľa je programový rozpočet. Návrh   rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 je spracovaný  predovšetkým s súlade s nasledovnými právnymi normami:

 • Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,

 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 • Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

 • Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

   

  Proces prípravy a schvaľovania rozpočtu v podmienkach nášho mesta upravuje  interný predpis schválený MsZ   „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“  a aj v tomto roku  prebiehala príprava rozpočtu  v niekoľkých etapách. V prvej etape bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2017, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ.

  Materiál sa venoval úverovej zaťaženosti mesta, záväzkom mesta, prioritám a podrobne príjmami rozpočtu na rok 2017. Uznesením č. 7/2016 - XII  MsZ odporučilo pripraviť  rozpočet mesta na rok 2017 vychádzajúci z predložených východísk. 

  Druhá  etapa prípravy rozpočtu mesta bola zameraná na výdavkovú časť rozpočtu. Návrhu výdavkovej časti rozpočtu predchádzala podrobná analýza výdavkov v jednotlivých programoch, boli zohľadnené požiadavky správcov položiek rozpočtu, požiadavky jednotlivých  komisií mestského zastupiteľstva,  predpokladaná výška výdavkov do konca roka a v neposlednom rade zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov a služieb. Materiál bol predložený na rokovanie MsZ 27.10.2016.  Uznesením č. 8/2016 – VII MsZ odporučilo pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa vychádzajúci z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2017.

   

  Na decembrové zasadnutie MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesení MsZ č. 7/2016 -XII  a č. 8/2016-VII doplnený o skutočnosti, ktoré  v čase predkladania horeuvedených materiálov neboli známe.

  V návrhu rozpočtu sú príjmy členené na bežné, kapitálové a finančné operácie zoradené
  v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Výdavky sú začlenené v 15-tich programoch, ktoré sú rozdelené na podprogramy a prvky.

   

  Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 009 635 EUR,  kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 1 244 695 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií  (vo výške 1 244 695 EUR) bude použitý na vykrytie schodku  kapitálového rozpočtu.  Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.

   

  V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh  rozpočtu zostavený  na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný, ďalšie dva roky sú nezáväzné,  tiež je dodržaná povinnosť uvádzať v  návrhu rozpočtu  skutočné plnenie za roky 2014 a 2015, rozpočet na rok 2016 a očakávanú skutočnosť roku 2016.

   

  Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ďalej ukladá samosprávam povinnosť stanoviť za jednotlivé programy rozpočtu zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Z dôvodu lepšej prehľadnosti návrhu rozpočtu boli tieto zaradené ako samostatná časť návrhu rozpočtu na rok 2017.

Prílohy