Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.07.2017 - 09:11  //  aktualizácia: 24.07.2017 - 09:11  //  zobrazené: 248

Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Jesenského, 2018, UO02687

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Ul. Mlynské Niby 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739, ktorú v konaní zastupuje Ing. Miroslav Hronec, trvale bytom Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec
(ďalej len "stavebník") dňa 07.06.2017 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:
„Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Jesenského, 2018, UO02687“
(ďalej len "stavba") na uliciach Jesenského, Jarmočná, Krátka, Markovičová a Železničná, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
 fyzicky opotrebované a nevyhovujúce uličné a pripojovacie plynovody sa vymenia za nové s použitím nekovového potrubného materiálu PE 100-RC v tlakovej úrovni 300 kPa,
 existujúce prípojky, ktoré boli vybudované z materiálu PE 100 SDR 11 budú prepojené na rekonštruovaný uličný plynovod,
 na uliciach Jesenského, Jarmočná a Krátka sa navrhovaný plynovod sa uloží vedľa existujúceho NTL plynovodu,
 po ukončení rekonštrukcie sa existujúci plynovod zruší,
 na uliciach Železničná a Markovičová sa potrubie nového plynovodu zatiahne do oceľového potrubia pôvodného NTL plynovodu.

Pri realizácii dôjde k výrubu 14 stromov, ktoré sa nahradia výsadbou novej zelene.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
15.08.2017 o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných v zasadačke na prízemí Mestského úradu v Šali.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.
Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................      

Príloha:
- situácia

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec
 splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Ing. Attila Pákozdi, SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
3. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 1032/4, 1142/1, 1003, 1029/1, 1098/1, 1098/2, 1098/4, 595/1, 595/2, 669/1, 663/1, 670  a vlastníci pozemkov register "E" parc. č. 1323/1, 1221, 1328, 1245/2 v kat. území Šaľa a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
 Mesto Šaľa, Námesti Sv. Trojive 7, 927 01 Šaľa
 František Šmida, Palárikova 10, 927 01 Šaľa
 Eva Chrappová, Fr. Kráľa 1863/6, 927 01 Šaľa

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
4. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
6. Technická inšpekcia, a.s., Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
10. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 01 Šaľa
12. Michlovsky spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
14. Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
15. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
16. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
17. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
18. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
19. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 na vedomie
Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec
(splnomocnený zástupca stavebníka)
       k spisu

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016