Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.06.2017 - 10:56  //  aktualizácia: 22.06.2017 - 10:58  //  zobrazené: 259

Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

MESTO ŠAĽA

Námestie Sv. Trojice 7, 927 15
zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta


zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere
prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve mesta, podľa geometrického plánu č. 36315583-034-2012, ktorý vyhotovila Katarína Štibraná dňa 23.04.2013,
 - časť parcely registra E KN č. 420 ostatná plocha o výmere 181 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 482/500 ostatná plocha o výmere 258 m2, 
 - časť parcely registra E KN č. 487 ostatná plocha o výmere 121 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 487 ostatná plocha o výmere 1165 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 501 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1175 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 514 ostatná plocha o výmere 193 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 479/402 orná pôda o výmere 820 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 483 ostatná plocha o výmere 86 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 483 ostatná plocha o výmere 35 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 567/800 ostatná plocha o výmere 408 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 567/800 ostatná plocha o výmere 130 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 567/800 ostatná plocha o výmere 2 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 567/800 ostatná plocha o výmere 3 m2,
 - časť parcely registra E KN č. 567/800 ostatná plocha o výmere 713 m2,
 vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 a
 - časť parcely registra C KN č. 5870/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
 - časť parcely registra C KN č. 5870/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
 vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 spolu o výmere 5315 m2.

Cena nájmu: 1,769 Eur/rok/m2

Doba nájmu: určitá, počas výstavby líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“

Nájomca: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 33 28

Odôvodnenie: prípad hodný osobitného zreteľa spočíva vo výstavbe verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“

Zverejnené: 21. júna 2017

Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa, účinných od 16.07.2014 v znení neskorších zmien.

Prenájom pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali
dňa 6. júla 2017.

Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4
 JUDr. Margita Pekárová, kl. 228, e-mail: pekarova@sala.sk
 Mgr. Miloš Kopiary, kl. 231, e-mail: kopiary@sala.sk