Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2016 - 20:55  //  aktualizácia: 06.10.2016 - 21:13  //  zobrazené: 224

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2016 - Ing. Róbert Andráši

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Vec

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2016

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 09. 2016,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Na sociálnej sieti verejnosť zachytila informáciu, že na jeseň má byť predstavený projekt parkovania pri železničnej stanici:

 

 1. Prečo nie je použitý pôvodný vypracovaný projekt, bol nejakým spôsobom vyhodnotený?
 2. Prečo pred vypracovaním zadania projektu neprebehla aj verejná diskusia?
 3. Prečo v zadaní projektu nie je detailnejší popis predmetu zákazky? Aj v zmluve je len jednoducho napísaný predmet zákazky.
 4. Uvažuje mesto využiť a požiadať o dotáciu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra?
 5. V novom projekte sa uvažuje aj so zámerom premiestnenia autobusovej stanice?
 6. V novom projekte sa uvažuje aj s premiestnením cestnej komunikácie ležiacej rovno pred železničnou stanicou na miesto za pohostinstvo?
 7. Plánuje mesto zadanie projektu konzultovať aj so ŽSR, keďže určitá časť pozemku patrí ŽSR?
 8. Plánuje mesto zadanie projektu konzultovať aj so ŽSR s otázkou spolufinancovania, napríklad určitej časti, alebo prevádzkového súboru (napríklad kamerový systém, informačný systém...)
 9. Aký je plán s vyvezeným odpadom – betónovou drťou do cípu medzi cestami, ktorá mala slúžiť ako provizórne parkovisko?
 10. Aký je predpoklad časového horizontu realizácie?“ 

 

 1. Predchádzajúca projektová dokumentácia bola vyhotovená v roku 2009 a jej spracovateľská spoločnosť itm 99, spol. s r.o. Prievidza už zanikla. K tejto PD nebolo vydané stavebné povolenie, nakoľko nebola uzatvorená nájomná zmluva k pozemkom so železnicami. Projekt je 7 rokov starý, teraz platia z časti nové normy a predpisy, pôvodný projekt by bolo potrebné aktualizovať, prepracovať, nakoľko pôvodný projekt bol pripravený pre financovanie z vlastných zdrojov, teraz sa projekt (zatiaľ iba štúdia) pripravuje tak, aby spĺňal podmienky OP IROP a následne príslušnej výzvy. Okrem toho autorom pôvodného projektu je Ing. Talian, ktorý projektoval aj Domov dôchodcov Šaľa, preto objednať nejaké zmeny pôvodného projektu na základe skúseností, ktoré boli aj pri Domove dôchodcov Šaľa, neprichádzali do úvahy.
 2. Zatiaľ nie je k čomu riešiť verejnú diskusiu. Nie je to zámer, kde bude mať voľnú ruku architekt práve z dôvodov závislosti rozsahu dotknutého územia od železníc, závislosti financovania od podmienok OP IROP a tiež ochranných pásem tratí, či podmienok vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek na stavby týkajúce sa dopravy. Teda, čo sa týka podstaty riešenia v území, toto sú limitujúce faktory. Samozrejme diskusia k detailom v rámci navrhnutého riešenia bude môcť byť najmä v odborných kruhoch, keď bude na svete návrh štúdie, predpokladáme, že bude predložená do komisie územného plánovania, výstavby a dopravy.
 3. Predmetom zákazky je projektová dokumentácia v príslušných stupňoch, takže predmet zákazky považujeme za jednoznačný a presne určený. Čo sa týka rozsahu riešeného územia, toto bude záležať od viacerých faktorov, jednak od výsledkov rokovaní so železnicami ohľadom toho, ktoré pozemky nám poskytnú do nájmu resp. inou formou do užívania, ďalej od výzvy, ktorá stanoví podmienky poskytnutia NFP a teda aj nejaké možno povinné prvky a podmienky a tiež od odborných stanovísk príslušných dotknutých inštitúcií, najmä dopravnej polície, ktoré budú posudzovať zámer.
 4. Áno, plánujeme sa uchádzať o prostriedky EÚ, avšak cez OP IROP špec. cieľ 1.2.1, pretože cez OP II obce nie sú oprávnenými žiadateľmi.
 5. v prílohách str. 124 – zoznam projektov za mesto Šaľa zapracovaných do indikatívneho zoznamu projektov
  v RIUS NSK 2014-2020.
 6. Zatiaľ sa pripravuje len štúdia a túto pripomienku sme dávali projektantovi, aby do riešeného územia zahrnul aj autobusovú zastávku, či bude riešená v pôvodnom mieste, alebo premiestnená, to bude záležať na projektantovi a tiež na úspešnosti rokovaní so železnicami (či bude priestor premiestniť aj AS na pozemky železníc). Tieto rokovania budú nasledovať po príprave štúdie, pretože bez vzťahu k dotknutým pozemkom sa nebude dať získať stavebné povolenie a ani nenávratné zdroje.
 7. Všetko je zatiaľ vo fáze pripomienkovania a prvotných návrhov, čiastočný návrh – situačný nákres, ktorý sme mali doteraz k dispozícii vôbec nezahŕňal cestu pred železnicou, ale len odstavnú plochu pri nej.  Všetko je zatiaľ otvorené. Dôležité je, aby nové riešenie poskytovalo bezpečnú premávku nielen pre vozidlá, ale aj autobusy, ktoré parkujú vzadu v dvore býv. SAD, ale aj pre vozidlá zásobujúce prevádzky stavebnín či ostatné prevádzky a v neposlednom rade pre cyklistov a peších.
 8. a  8. Mesto plánuje a musí zámer konzultovať najmä z pohľadu toho, že bez súčinnosti a dobrej vôle železníc na týchto pozemkoch nič nezmôžeme. Ak by pozemky železnice poskytli bezplatne do výpožičky už to by bol úspech. Predpokladať, že sa budú podieľať aj na spolufinancovaní ja dosť smelé, ale iste padne aj takáto otázka.
 9. To, čo tam je, s tým sa vysporiada firma, ktorá bude stavať parkovisko, ak to bude vhodné, je možné predpokladať, že to použije ako podklad pod spevnené plochy.
 10. Termín na spracovanie PD je podľa zmluvy presne daný, avšak realizácia samotného diela bude závisieť od získania financií a teda od termínu vyhlásenia príslušnej výzvy a tiež od termínu vyhodnotenia a schválenia žiadosti o poskytnutie NFP. Napriek deklarovanému harmonogramu posudzovania žiadostí z praxe vieme, že plánovaných 30 pracovných dní je v realite aj viac ako 6 mesiacov pri posudzovaní žiadostí.

 

 

S pozdravom

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Prílohy