Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.01.2018 - 08:02  //  aktualizácia: 26.01.2018 - 08:04  //  zobrazené: 57

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3.etapa – Modernizácia VO časť 2 - v časti výstavby nových svetelných miest

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A


ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE


Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 a § 38 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 27.09.2017 podalo

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 306 185,
zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   l í n i o v e j   s t a v b y
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3.etapa – Modernizácia VO časť 2
- v časti výstavby nových svetelných miest

(ďalej len "stavba") na verejnom priestranstve v priestore sídliska Šaľa – Veča a na uliciach Mostová, Nešporova, Horná, Švermova, Murgašova, Sládkovičova, Kukučínova, Vinohradnícka, Štúrova, M.M. Hodžu kat. územie Šaľa.

Stavba obsahuje:
 výstavba nových svetelných miest,
 stožiare budú hliníkové, eloxované s betónovým prefabrikátom a elastomérom výšok od 5 m do 10 m.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:
. Stavba bude umiestnená v priestore sídliska Šaľa – Veča a na uliciach Mostová, Nešporova, Horná, Švermova, Murgašova, Sládkovičova, Kukučínova, Vinohradnícka, Štúrova, M.M. Hodžu kat. územie Šaľa, v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Eduardom Kačíkom autorizovaným stavebným inžinierom s evidenčným číslom 5663*I4.

2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

MeT Šaľa, spol. s.r.o.
 V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 73 6005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov. Požadujeme nahlásiť začiatok a ukončenie stavebných prác písomne na adresu spoločnosti.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 367/2017/SZ zo dňa 17.08.2017.

Michlovský, spol. s r.o. Piešťany
 Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA- 1826/2017 zo dňa 24.08.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Na uvedenom území sa uskutoční výrub drevín a krovinatých porastov. Na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a na súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2 je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 Investor počas výstavby zabezpečí rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov.
 Dodržať  všetky podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/006167-2 zo dňa 30.08.2017.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/006179-2 zo dňa 20.09.2017.

SALAMON INTERNET, s.r.o.
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná optická kabeláž.
 Vyjadrenie č. SB2174337 zo dňa 25.08.2017.

SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie v správe SPP – distribúcia, a.s.
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SSP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0571/2017/Kr zo dňa 24.08.2017.

CableNet s.r.o.
 V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa v celej dĺžke predmetnej stavby.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.
 V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblov.
 V miestach, kde sa  podzemné vedenia križujú s jestvujúcou komunikáciou je potrebné použiť dočasnú ochranu týchto vedení, ktorú je treba konzultovať so spol. CableNet s.r.o. na tel. č. 0903 725 345.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 28.08.2017.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
 U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
 Pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie.
 Pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN.
 V prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline.
 Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 17.09.2017.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611725192 zo dňa 07.09.2017.

MENERT-THERM, s.r.o.
 V lokalite, kde sa bude realizovať  stavba sa nachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
 Pred realizáciou treba zabezpečiť vytýčenie trás v teréne za účasti nášho pracovníka.
 Pri realizácii žiadame o dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla v zmysle § 36 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 385/2017 zo dňa 21.08.2017.

Wisper s.r.o.
 Stavba zasahuje do územia, kde má spoločnosť Wisper s.r.o. rozvody podzemných vedení.
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy rozvodov optickej kabeláže priamo na povrchu terénu.
 Preukázané oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou rozvodov optickej kabeláže a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 Dodržať všetky podmienky stanoviska.

HEIZER OPTIK s.r.o.
 V dôjde k priamemu styku  s podzemnými telekomunikačnými vedeniami optickej siete prevádzkovateľa FIBRE NET s.r.o.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 087/17 zo dňa 18.08.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ( Ing. Szabó 031/773 7506
 Podľa §19 ods.. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať rúry s modrými prúžkami.
 V zmysle §27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný s prevádzkovateľom vykonávať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie novému stavu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 58488/2017 zo dňa 18.08.2017.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 Svietidlá budú umiestnené len na tých podperných bodoch, na ktorých sú aj v súčasnosti.
 Súčasťou rekonštrukcie musí byť aj výmena fázových vodičov za izolovaný zväzkový vodič vrátane nulového vodiča.
 Rozvádzače verejného osvetlenia nesmú byť umiestnené na podpernom bode, len ako voľnestojaci rozvádzač.
 Uzatvorenie zmluvy o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi Západoslovenskou distribúciou a.s. ako vlastníka vedenia a mestom v predmetnej veci.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 58915/2017 zo dňa 21.08.2017.

Ďalšie podmienky:
 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.
 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.
 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o stavebné povolenie.

Účastníci konania:
Mesto Šaľa, Ing. Eduard Kačík – EL-TRAS spol. s.r.o. Hrubý Šúr, ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

V územnom konaní námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
Pripomienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkali umiestnenia stavby boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Upozornenie:
Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:
Dňa 27.09.2017 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.11.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:
 MeT Šaľa, spol. s r. o.
 Michlovský, spol. s r.o. Piešťany
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 CableNet s.r.o. Šaľa
 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.  Bratislava
 Slovak Telekom a.s. Bratislava
 MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 Wisper s.r.o.
 HEIZER OPTIK s.r.o.
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Príloha:
- situácia


Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 je Mesto Šaľa oslobodené od poplatku.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Ing. Eduard Kačík – EL-TRAS spol. s.r.o., Hrubý Šúr 44, 903 01 Senec
3. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich
Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
4. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
10. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
11. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
12. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
16. Heizer Optik spol. s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
17. Wisper s.r.o., Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
18. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
na vedomie
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
- k spisu

 

 


                                PaedDr. Roman Urbánik
                                         starosta obce