Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 16:55  //  aktualizácia: 01.03.2017 - 19:21  //  zobrazené: 6996

Materské školy v meste Šaľa

Materská škola pri ZŠ, Bernolákova 1, Šaľa

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  3 (z toho 1 špeciálna trieda)

Počet detí: 45

Počet pedagogických zamestnancov: 4

Počet odborných zamestnancov: 3

 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Katarína Zimmermann

Kontakt : (  0905 290 423

 

E-mail:             bernolakovams@gmail.com

Webové sídlo: https://zsbernolakovasala.edupage.org/

 

Materská škola je v prevádzke od 01. 09. 2015 v priestoroch ZŠ Bernolákova. Od 01.09.2016 je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa. Súčasťou je výdajná školská jedáleň.

Materská škola má zriadené 2 heterogénne triedy pre bežnú populáciu detí a 1 špeciálnu triedu pre deti s poruchami autistického spektra. Poskytuje celodennú, príp. poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Filozofiou materskej školy je „byť otvorený pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, vierovyznania a fyzického či psychického znevýhodnenia“. Táto myšlienka rovnosti ľudí v prístupe ku vzdelaniu je obsiahnutá vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorú sa 10. decembra 1948 svojím podpisom zaviazal dodržiavať aj náš štát.

„Byť človekom je charakteristikou základnou a určujúcou, byť čierny, byť žena, či mať špecifické postihnutie je charakteristikou ďalšou. Človek, bez ohľadu na mieru svojich vrodených schopností, bez ohľadu na to, či je nejakým spôsobom postihnutý alebo nie, má právo tieto svoje schopnosti využiť a rozvíjať.“ (P. Seidler) 

Školský vzdelávací program materskej školy s názvom „Cesta do života“ rešpektuje štandardy inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Škola v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva vypracováva individuálne výchovno-vzdelávacie plány pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Život a edukácia detí v bežných triedach a v špeciálnej triede:

 • podporuje zdravý osobnostný rozvoj detí,
 • kladie dôraz na ich prirodzenú telesnú aktivitu a individuálne potreby každého  dieťaťa, zdravý životný štýl s dôrazom na pravidelný pohyb, odpočinok a zdravú výživu,
 • vedie deti k ich vlastnej nepretržitej sebaaktualizácii a k hľadaniu pravdy a hodnôt, ktoré ich nasmerujú na kognitívne vyššiu úroveň myslenia a fungovania v rámci ich bezprostredného okolia,
 • vychováva deti k otvorenému vyjadrovaniu názorov a potrieb, ku komunikovaniu poznania laického i vedeckého bez predsudkov a k zamýšľaniu sa kategóriami života, ktoré sú pre deti z hľadiska ich poznávania a učenia sa osobne zaujímavé, dôležité a aktuálne,
 • rieši rozvoj predčitateľskej gramotnosti, ktorej základom je stimulácia záujmu detí o písanú podobu jazyka,
 • je zameraná na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ľudovej slovesnosti – ľudovým hrám, rozprávkam, piesňam, riekankam, básňam, vyčítankam, atď.
 • je zameraná na ochranu prírody a životného prostredia.

 

 

Materská škola, Budovateľská  19, Šaľa

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried : 3

Počet detí : 73

Počet pedagogických zamestnancov : 7

 

Riaditeľka školy : Eva Reháková

Kontakt :  ( 031/7702637, 0911256054

 

E-mail:              msbudovatelska@stonline.sk

Webové sídlo:  https://msbudovatelska.edupage.sk

 

            Škola sa profiluje na  zdravie, pohyb a prírodu.  Prioritou a dlhodobým cieľom materskej školy je výchova a vzdelávanie  zamerané na zdravie dieťaťa podporované pohybom, ochranu, poznávanie prírody i životného prostredia s rešpektovaním detskej osobnosti a originality a maximálne dosahovanie kvalitnej a modernej predprimárnej vzdelanosti.

            Školský vzdelávací program ,,Skôr než pôjdem do školy“ poskytuje deťom materskej školy vybudovať miesto, kde má každý človek pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, každý jedinec je primerane a dostatočne oceňovaný za svoje kvality a kompetencie, cíti sa bezpečne, čo má napomáhať rozvoju rastu a rozvoju osobnosti tak, aby bol všetkým, čím len môže byť vďaka svojmu telesnému a duševnému potenciálu. Poslaním našej materskej školy je uspokojovanie potrieb dieťaťa v oblasti výchovy a vzdelávania, dopĺňať rodinnú výchovu poskytovaním odbornej výchovno-vzdelávacej činnosti  zameranej na rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami a vekovými zvláštnosťami. Hlavným cieľom vo všetkých vzdelávacích oblastiach, t. j. v perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej je umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru.

           Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, preto sa aktívne zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí, a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností,  prosociálneho správania a zdravého životnému štýlu. Prioritu vidíme v zabezpečení vhodných priestorových a materiálnych podmienok pre pohybové aktivity. Aktivity, ktoré podporujú naše zámery sú : netradičné pohybové aktivity /jogové cvičenia/, športové hry na školskom dvore, športová olympiáda v letnom období, pohybový, športový a tanečný krúžok v spolupráci s CVČ, turistické vychádzky k Váhu /podľa poveternostných podmienok počas ročných období/, zimné radovánky na školskom dvore /stavanie snehuliaka, sánkovanie, kĺzanie, guľovačka/, periodická návšteva predškolákov v telocvični základnej školy, predplavecká príprava, spoločné športové a pohybové podujatia s rodičmi.

            Naším poslaním je tiež plnenie nasledovných cieľov charakterizujúcich zameranie materskej školy, ktoré budeme realizovať:

 • pobytom v okolitej v prírode so zameraním na bohatú ponuku pohybových aktivít, posilnenie sebavedomia a samostatnosti dieťaťa, na posilnenenie environmentálneho cítenia a  získavania nových poznatkov cez vlastné zážitky v priamom kontakte s prírodou,
 • organizovaním  dopravnej súťaže v záujme utvárania poznatkov o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a nehodám utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych  predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu či korčuliara /vybudovať dopravné ihrisko zrekonštruovaním chodníkov v areáli materskej školy podľa finančných možností/,
 • krúžkovou činnosťou, ktorá je zameraná na podporovanie záujmu dieťaťa o cudzie jazyky /anglický jazyk/  alebo o tanečné, športové a  pohybové aktivity,
 • zabezpečením pravidelnej logopedickej starostlivosti,
 • zabezpečením zdravej výživy s dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia.

 

Materská škola, Družstevná  22, Šaľa

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried : 6

Počet detí : 133

Počet pedagogických zamestnancov : 13

Počet odborných zamestnancov: 1 (logopéd)

 

Riaditeľka školy : PaedDr. Dagmar Mesárošová

Kontakt :  ( 031/7705579, 0911 593 989

 

E-mail: msdruzstevna@stonline.sk

Webové sídlo: http://msdruzstevna.edupage.org

 

                        Materská škola poskytuje možnosť celodennej i poldennej starostlivosti deťom od 2 – 6 rokov aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Ja a môj svet“, ktorý vychádza z práva detí na integrálne formovanie v kontexte s rovnomerným dozrievaním a z organizovania kognitívnych, afektívnych a sociomorálnych komponentov osobnosti dieťaťa.

V edukačnom procese sa materská škola zameriava na moderné koncepcie vyučovacieho procesu, predovšetkým na pedagogický konštruktivizmus a problémové vyučovanie. Proces výučby je realizovaný riešením konkrétnych autentických problémov, prácou v skupinách, manipuláciou s predmetmi, názornými pomôckami a pod. Deti sa učia tým, že si samy konštruujú svoje vlastné chápanie vecí, javov, súvislostí a nové informácie spájajú s tým, čo vedia, stavajú na predchádzajúcich poznatkoch. Podporovaná je samostatnosť a iniciatíva, deti navrhujú svoje vlastné riešenia, skúmajú a overujú svoje idey a hypotézy. Nadstavbou je rozvíjanie kompetencií v oblasti predčitateľskej gramotnosti, zdravého životného štýlu (možnosť pobytu vo vlastnej saune a v soľnej izbe).

Deti majú možnosť oboznamovať sa so základmi anglického jazyka (v spolupráci s CVČ Tip Top) a rozvíjať svoje špecifické záujmy v krúžku mažoretkového športu, krúžku šikovných rúk (interné krúžky v MŠ) a v športovom krúžku (v spolupráci s Gooal Academy). Každoročne sa realizuje predplavecká príprava a škola v prírode. Materská škola je zapojená do zberu druhotných surovín. Logopedickú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Soňa Hučková. V spolupráci so zákonnými zástupcami, s inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, podnikateľmi aj organizáciami v meste i mimo neho škola realizuje interné projekty a preventívno-výchovné programy.

V rámci plánu práce školy sa uskutočňujú rôzne aktivity, organizujú výlety, exkurzie, vnútroškolské oslavy. Deti sa programom prezentujú na kultúrno-spoločenských akciách organizovaných zriaďovateľom, prácami sa zapájajú do výtvarných  súťaží.

Triedy sú zrekonštruované, vybavené novým nábytkom a množstvom didaktických pomôcok a hračiek. Školský dvor s pieskoviskami a s drevenými preliezačkovými komplexmi umiestnenými na tartanovom povrchu poskytuje priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií. Materská škola je tiež zapojená do programu Školské mlieko a Školské ovocie.

 

 

Materská škola, Hollého 40, Šaľa

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  8 (z toho 2 elokované v ZŠ J. Hollého)

Počet detí :  189

Počet pedagogických zamestnancov : 19

 

Riaditeľka školy :  Irena Vargová

Kontakt :  ( 031/7721180, 0911 878 525

 

E-mail:             msholleho@stonline.sk

Webové sídlo: http://mshollehosala.edupage.org/

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňuje materská škola podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet okolo mňa“, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja ich schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Deti majú možnosť navštevovať krúžok oboznamovania sa s anglickým jazykom aj športový. Počas školského roka sa plnia  interné projekty zamerané na využívanie interaktívnych tabúľ. V multimediálnej učebni deti získavajú zručnosti v oblasti digitálnej a počítačovej gramotnosti. V rámci interného projektu zameraného na rozvoj dopravnej gramotnosti celoročne spolupracujeme s PZ v Šali. Ďalej realizujeme projekt Ľudové tradície a Predčitateľská gramotnosť.

Na základe plánu práce realizujeme predplavecký výcvik, výlety, exkurzie, tvorivé  dielne podľa ročných období,  športovú olympiádu, týždeň detskej radosti, divadelné predstavenia.

Materská škola  spolupracuje so ZŠ, ZUŠ, CPPPaP, CVČ a ďalšími inštitúciami. Logopedickú starostlivosť pre deti zabezpečuje školská logopedička. V roku 2010 prešla materská škola komplexnou rekonštrukciou. Triedy sú vybavené novým nábytkom, školský dvor s dostatkom preliezok poskytuje deťom priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií. Školská jedáleň je zapojená do programov EÚ – Školský mliečny program a Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny.

 

 

Materská škola pri ZŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

 

Školský rok :  2016/2017

Počet detí : 42

Počet tried : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 5

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:  Ingrid Swietyová

Kontakt :  ( 031/7703998, 0908149439

 

E-mail:              zsmurgasa@zsmurgasasala.edu.sk

Webové sídlo:  http://zsmurgasasala.edu.sk

 

Materská škola disponuje dvomi triedami, ktoré sa nachádzajú priamo v budove základnej školy (v samostatnom oddelení, so samostatným vchodom), čo umožňuje využívanie jej ďalších priestorov (telocvičňa, klubovňa, učebňa informatiky, átrium, multifunkčné ihrisko, školský dvor, jedáleň). Triedy sú zrekonštruované, vybavené novým nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami.

Materská škola má samostatné detské ihrisko s drevenými preliezačkami, mostíkmi a s pieskoviskom, ktoré poskytujú priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií.

Výchovno-vzdelávací proces je plánovaný, organizovaný a realizovaný podľa Školského vzdelávacieho programu „Farebný svet“.

 

Materská škola:           

 • poskytuje preventívnu logopedickú starostlivosť deťom s poruchami výslovnosti, komunikácie a zreteľnosti reči, ktorú zabezpečuje školský logopéd dvakrát mesačne,
 • ponúka väčšiu možnosť realizovania rôznych druhov pohybových aktivít zameraných na utváranie pozitívnych postojov k svojmu zdraviu smerujúcich k prevencii obezity detí,
 • ponúka možnosť zapojenia detí do krúžkov realizovaných v spolupráci s Centrom voľného času v Šali (krúžok anglického jazyka a origami),
 • realizuje interný projekt rozvoja literárnej gramotnosti a environmentálnej a ekologickej výchovy.

 

Deti spoznávajú prírodu a prostredie, v ktorom žijú. Poloha našej materskej školy je ideálna vzhľadom na blízkosť rieky Váh. V okolí školy spoznávajú deti niektoré druhy drevín a kvetov. Spolupracujeme aj s Detskou farmou ,,Humanita”. Deti tu majú možnosť oboznámiť sa s vidieckym prostredím hospodárskeho dvora a sú v blízkej interakcii s hospodárskymi zvieratkami.

Deti sa  tiež oboznamujú s predmetmi z minulosti našich predkov. Podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť pri bádaní a skúmaní a zážitkové učenie.

 

 

 

 

Materská škola, Okružná 1, Šaľa

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried : 4

Počet detí : 90

Počet pedagogických zamestnancov : 10

 

Riaditeľka školy :  Mgr. Ľubica Hippová

Kontakt :  ( 031/7702057, 0911 953 429

 

E-mail:            msokruzna@stonline.sk

Webové sídlo: http://msokruzna.edupage.org

 

            Materská škola má priznanú právnu subjektivitu od roku 2002 a pracuje v nej 16 zamestnancov, z toho 10 kvalifikovaných učiteliek a 6 prevádzkových – nepedagogických zamestnancov. Budova školy sa skladá z piatich pavilónov s rozsiahlym školským dvorom vybaveným množstvom preliezačiek a 2 multifunkčnými zostavami.

Materská škola realizuje edukačnú činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu „Dieťa ako dúha“, ktorý je všestranný.

Materská škola je zameraná na:

1. podporu zdravého životného štýlu,

2. uplatňovanie a rozvíjanie dopravnej, počítačovej, literárnej gramotnosti,

3. využívanie vlastných maňuškových divadiel v edukácii ako motiváciu v závislosti od jednotlivých podtém Školského vzdelávacieho programu.

Na základe plánu práce sa realizujú rôzne školské akcie, ako sú: exkurzie do ZOO, na ranč, do hvezdárne, Tanec strašidielok, Lucia a iné bosorky, vianočné oslavy, fašiangový karneval, dopravná súťaž, divadelné predstavenia, návšteva sokoliarov.  V ponuke materskej školy je možnosť prihlásenia sa detí do krúžku moderného tanca a krúžku „Veselá angličtina“ v spolupráci s CVČ Tip Top v Šali.

Materská škola plní interné projekty:

 •   Predplavecká príprava
 • „Polícia na stope“ – v spolupráci s mestskou políciou
 • „Sladkosti závislosťou“ a „Tešíme sa na školu“  - v spolupráci s CPPPaP.

Deti našej školy sa každoročne  úspešne zapájajú do výtvarných súťaží. Logopedickú starostlivosť pre deti s poruchami reči zabezpečuje školská logopedička.

 

 

Materská škola, 8. mája 2, Šaľa

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried : 4

Počet detí : 87

Počet pedagogických zamestnancov : 10

 

Riaditeľka školy :  PaedDr. Žaneta Gužíková

Kontakt :  ( 031/7705461, 0911 850 992

 

E-mail:             msomaja@stonline.sk

Webové sídlo: http://msomaja.edupage.org

 

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „Pestrofarebný detský svet“. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne detí ako základu na  vzdelávanie v základnej škole a na  život v spoločnosti.                                                                                                                                 

Škola je zapojená do projektu „Zdravie v školách“.  Anglický jazyk je integrovanou súčasťou edukačného procesu, obľúbená pre deti je učebňa Lego Dacta, minitelocvičňa školy, exteriérové hračky na šport a zábavu, futbalové ihrisko s umelým trávnikom.

V rámci plánu práce školy sa realizujú rôzne aktivity – výlety, exkurzie, pobyt v škole v prírode, účasť detí na súťažiach a výstavách.                                                                                                                                                                                                                                                 

V multimediálnej učebni deti získavajú zručnosti v oblasti digitálnej a počítačovej gramotnosti. Nadanie a talent detí sa rozvíja v pohybových krúžkoch a v krúžku šikovných rúk.

Škola realizuje interné projekty, preventívno-výchovné programy v spolupráci s mimoškolskými inštitúciami, spolupracuje so školským logopédom.

Zariadenie školského stravovania je zapojené do programov EÚ – Školský mliečny program a Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny. 

Úlohou školy je naďalej iniciovať akcieschopnosť rodičov a priateľov školy s cieľom vstupu do spoločných akcií s deťmi  a do podpory plnenia úloh vyplývajúcich z dlhodobej koncepcie rozvoja školy.  

 

 

Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried : 4 (z toho 1 elokovaná v priestoroch školskej budovy na Družstevnej ulici 396/3)

Počet detí : 89

Počet pedagogických zamestnancov : 9

 

Riaditeľka školy :  Danka Molnárová

Kontakt :  ( 031/7715460,  0918 695 759

 

e-mail:             mssafarika@stonline.sk

Webové sídlo: http://mssafarika.edupage.org

 

Materská škola je v prevádzke od 27. 12. 1979.

S účinnosťou od  1. apríla 2002 má materská škola právnu subjektivitu a je  rozpočtovou organizáciou. Štatutárnym zástupcom materskej školy je riaditeľka.

Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom materskej školy Mesto Šaľa.

Dvojpodlažná budova materskej školy je účelová, s kapacitou pre tri triedy. Od 1. septembra 2014 má materská škola zriadenú štvrtú triedu – elokované pracovisko v priestoroch školskej budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa, na Družstevnej ulici  396/3 v Šali. Triedy plnia funkciu herne i spálne zároveň.

Výchovno-vzdelávacím jazykom je podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. § 12 ods. 1 vyučovací jazyk – štátny jazyk Slovenskej republiky.

Budova materskej školy je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6.30 h – 16.30 h.

Elokované pracovisko materskej školy je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 – 16.30 h.

Školský vzdelávací program " Hra je naša kamarátka "- vlastné zameranie:

 • Aktívne  využívanie stimulujúcich aktivít z hľadiska rozvoja vynárajúcej sa gramotnosti
 • Poznávanie kultúrneho dedičstva rodného mesta /prítomnosť, minulosť, budúcnosť  –   regionálna výchova /
 • Rodina – dôležitosť vzťahov v rodine
 • Poznávanie zákonitostí prírody
 • Šport a zdravý životný štýl

Cielené vzdelávacie aktivity sú obsahovo sú zamerané na vzdelávacie oblasti  Zdravie a pohyb, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce, Umenie a kultúra.      

            Denný poriadok zohľadňuje špecifiká predprimárneho vzdelávania, ako aj celodenného pobytu dieťaťa v materskej škole. Je rozpracovaný a upravený pre jednotlivé triedy so zreteľom na vekové a individuálne osobitosti detí. Zabezpečuje striedanie relaxačných činností s činnosťami aktivizujúcimi. V dennom poriadku sa striedajú hry a hrové činnosti, cielené vzdelávacie aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku a činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie, odpočinok /.

Digitálne technológie sa v materskej škole vzdelávajú prirodzenou formou a vedú deti k objavovaniu poznatkov. Edukačné softvéry sú tvorivé, otvorené a prispôsobené veku a potrebám detí.

V súlade so školským vzdelávacím programom  sa v materskej škole realizuje na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu v popoludňajších hodinách krúžková činnosť podľa harmonogramu krúžkovej činnosti.

Výlet, exkurzia, škola v prírode sa organizuje na základe Plánu práce materskej školy a písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

Projekty a programy školy:

 • Národný projekt  Elektronizácia vzdelávacie ho systému regionálneho školstva.  
 • Celonárodný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove“.
 • Recyklohry.
 • Adamko hravo – zdravo.
 • Školská knižnica - v školskom roku 2015/2016  materská škola získala finančné prostriedky, zo zdrojov Občianskeho združenia Spektra, Samsung Galanta v rámci grantového programu Elite, ktorý v spolupráci s partnermi Nadáciou pre deti Slovenska a Občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“ podporuje nové trendy a inovácie na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, na zriadenie školskej knižnice. Školská knižnica má elementárny význam vo vzdelávaní, je prvou knižnicou, ktorú deti spoznávajú a využívajú.
 • A zoo for you -  je realizovaný v rámci programu eTwinning, ktorý je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.
 • Chceme dýchať čistý vzduch, Čo nám stromy rozprávajú, ktorými podporujeme rozvoj ekologickej gramotnosti detí predškolského veku, preventívny program Kto som, čo som a čo mám rád....

Projekty sú realizované integrovane s ostatnými oblasťami edukácie.

 • Druhý krok - kurikulum preventívneho programu proti násiliu  

Cieľom programu je podporiť celoživotnú snahu  stať sa psychicky vyrovnanými, zodpovednými a produktívnymi členmi spoločnosti. Skladá sa z troch hlavných častí: Nácvik empatie – tvorí základ, od ktorého sa odvíja výučba ďalších častí, vďaka tejto lekcii sa zlepší schopnosť rozlišovať vlastné a cudzie city, zhodnotiť situáciu aj z hľadiska iných ľudí a reagovať empaticky, dokázať úspešne riešiť interpersonálne problémy, regulovanie emócií – deti sa naučia zisťovať, kedy prežívajú silné city a osvoja si stratégie na upokojenie (zaoberáme sa najmä emóciou hnevu), riešenie problémov – deti sa oboznámia s jednoduchým postupom riešenia problémov a zároveň získajú zručnosti potrebné na vytvorenie a udržanie si priateľstva.

Výučba lekcií prebieha každý týždeň v rovnakom čase.

 • Spoločne do školy – budovanie partnerstva - problematika školskej pripravenosti a jej posudzovanie.

Využívame programy a projekty mimovládnych organizácií a centier environmentálnej výchovy, metodického materiálu v edukačnom procese.

 • Školský mliečny program EÚ, Ovocie a zelenina do škôl  - program podporuje rozvoj správnych stravovacích a výživových návykov,   ktoré vydržia po celý život.

V kurikulárnych projektoch sa zameriavame na spoznávanie nášho mesta, jeho históriu, prítomnosť a budúcnosť,  rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, gramotnosti digitálnej - schopnosť porozumieť informáciám, používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, na  rodinu  a dôležitosť vzťahov v rodine, poznávanie zákonitostí prírody, šport a zdravý životný štýl. V oblasti výchovy a vzdelávania  cieľavedome, systematicky, v tvorivej a pokojnej atmosfére  rozvíjame osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálno - emocionálnej a morálnej oblasti. Vychádzame z plnenia špecifických cieľov a úloh vzdelávacích aktivít a projektov, ktoré sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu.

 

 

Materská škola pri ZŠ Petra Pázmánya s VJM – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa

 

Sídlo MŠ: Družstevná 396/3

Školský rok :  2016/2017

Počet tried : 1  (elokovaná trieda)

Počet detí : 20

Počet pedagogických zamestnancov:  2

 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ:  Andrea Mészárosová

Kontakt :  ( 0911348100,  0944 214 707

 

E-mail:              pazmanymta@zoznam.sk

Webové sídlo:  http://pazmanymta.edupage.sk

 

Jednotriedna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom v elokovanom pracovisku na Družstevnej ulici poskytuje deťom celodennú a podľa záujmu zákonných zástupcov i poldennú starostlivosť. Rodinné prostredie vytvára zoskupenie detí od 2 do 6 rokov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje na základe Školského vzdelávacieho programu s názvom „Tajomné kráľovstvo II.“ so zameraním na ľudové tradície, zdravý životný štýl, environmentálnu a ekologickú výchovu, počítačovú, literárnu a dopravnú gramotnosť. Deti  majú možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka a krúžok ľudových hier a tancov. V materskej škole sa organizujú rôzne akcie, aktivity a podujatia: výlety, exkurzie, oslavy sviatkov (vítanie Mikuláša, jedličková slávnosť, fašiangový karneval), výstavy prác detí a pedagógov, divadelné predstavenia, športové a dopravné súťaže. Niektoré podujatia sa realizujú v úzkej spolupráci so ZŠ (rozprávkové poludnie, výchovný koncert, testy školskej zrelosti, návšteva 1. ročníka) a so zákonnými zástupcami detí (oslava Dňa matiek, rozlúčka predškolákov). V edukačnom procese sa realizujú nasledovné projekty: Sladkosti závislosťou, Adamko hravo-zdravo, Environmentálna a ekologická výchova a programy na podporu zdravia: Mliečny program a Ovocie a zelenina do škôl. Materská škola poskytuje preventívnu logopedickú starostlivosť deťom s poruchami výslovnosti.

Trieda je vybavená novým nábytkom, didaktickými pomôckami, hračkami ako i odbornou a detskou literatúrou.