Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.07.2017 - 07:29  //  aktualizácia: 06.07.2017 - 07:30  //  zobrazené: 819

Informovanie verejnosti - vvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“

 

navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.

 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/zvysenie-vykonu-vyroby-cpavkovej-vody-

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné aj na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali na 3. poschodí v kancelárii č. 314 v čase úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do                        14. júla 2017.

 

 

 

                                                                                          Ing. Jana Nitrayová

                                                                                            prednostka

                                                                                             Mestského úradu v Šali

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa  03. 07. 2017