Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.06.2017 - 08:20  //  aktualizácia: 02.06.2017 - 08:21  //  zobrazené: 256

Informovanie verejnosti - intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1 100 t/d

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

 

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1 100 t/d“

 

navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.

 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/intenzifikacia-prevadzky-kd-3-na-1-100-t-d-

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné aj na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali na 3. poschodí v kancelárii č. 314 v čase úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do                        10. júna 2017.