Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.01.2018 - 13:19  //  aktualizácia: 19.01.2018 - 13:20  //  zobrazené: 417

VV - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

o doručení rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09. 01. 2018, doručené na mesto Šaľa dňa 18. 01. 2018,  v zmysle ktorého sa navrhovaná zmena činnosti

„Cesta I/75 Šaľa - obchvat“

navrhovateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Rozhodnutie je verejnosti prístupné na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali – dočasné pracovisko v Dome kultúry, SNP 16, vchod B, II. poschodie, kanc. Č. 223 v čase úradných hodín.
                                                                                 

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 6.32 MB)