Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.02.2018 - 12:56  //  aktualizácia: 14.02.2018 - 12:56  //  zobrazené: 105

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ v Šali

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe § 2 VZN č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa v platnom znení určujeme čas a miesto zápisu do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:

ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa                 od 09. 04. 2018 do 11. 04. 2018
                                                                 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ
ZŠ J. Hollého, Hollého 48, Šaľa             od 09. 04. 2018 do 11. 04. 2018
                                                                   v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ
ZŠ s MŠ  J. Murgaša, Horná 22, Šaľa   od 09. 04. 2018 do 11. 04. 2018
                                                                 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ
ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa      od 09. 04. 2018 do 11. 04. 2018
                                                                 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ
ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa              od 09. 04. 2018 do 11. 04. 2018
                                                                 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ
ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Pázmaňa 48, Šaľa    dňa  09. 04. 2018
                                                                   v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. v budove ZŠ
                                                                    o 15.00.hod. sa uskutoční slávnostné zahájenie 
                                                                    zápisu s kultúrnym programom             
                                                                    od 10.04.2018 do 11.04.2018
                                                                    v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budove ZŠ


Informovanosť zákonných zástupcov prostredníctvom webového sídla mesta, ZŠ a MŠ, oznamom v tlači, výveskami s informáciami v budovách základných škôl, materských škôl a na verejnosti prístupných miestach zabezpečí SŠÚ a riaditelia ZŠ a MŠ.
                                                                                               

                                                                                               Mgr. Jozef Belický
                                                                                               primátor mesta Šaľa