Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.06.2017 - 10:16  //  aktualizácia: 30.06.2017 - 10:16  //  zobrazené: 417

Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 09.05.2017 podal stavebník
Spoločnosť KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o.,
so sídlom Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa, IČO: 45 898 103
(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e
stavby
„Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska
na bytové jednotky“
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2811/6 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka a na pozemku register "C" parc. č. 2811/5 v katastrálnom území Šaľa v nájme stavebníka na účely bývania a parkovania.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 13746/2017/SU/105 dňa 22.03.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 21.04.2017.

Stavba obsahuje:
- polyfunkčné trhovisko je trojpodlažný objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, kde sa na 1.NP vykonali stavebné úpravy nebytových priestorov na bytové jednotky,
- počet bytov:
 13 ks 2-izbových bytov: kuchyňa s predsieňou, WC, kúpeľňa s WC, 2 izby ,
 1 ks 1-izbový byt: izba s kuchyňou a predsieňou, kúpeľňa s WC,
-     stavebné úpravy pozostávali z výmeny obvodových stien za tvarovky 400 mm, vo
      vybudovaní nových okenných otvorov a vytvorenia vstupu do objektu z juhovýchodnej
      strany,
-     ústredné kúrenie je zabezpečené elektrickým podlahovým roštom,
-     pri vstupe do objektu sa osadil na vodovod podružný vodomer a hlavný uzáver vody,
-     príprava TÚV za pripravuje zásobníkovým ohrievačom, ktorý je umiestnený v každom
      byte samostatne,
-     pôdorysná plocha objektu sa nezmenila,
-     vstup do 2. NP a 1.PP ostáva zachovaný,
- vstup zo severozápadnej strany je riešený výhradne ako únikový východ z budovy,
- vedľa budovy je 21 vyhradených parkovacích miest (z čoho 2 sú pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie).
Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku:
- zastavaná plocha: 1818,00 m2
- úžitková plocha 1.NP: 1077,52 m2
- celková výmera bytových jednotiek:  Byt č.1 – 54,47 m2, Byt č.2 – 55,27 m2, Byt č.3 – 55,27 m2, Byt č.4 – 55,27 m2,  Byt č.5 – 91,62 m2,  Byt č.6 – 55,97 m2,  Byt č.7 – 55,97 m2,  Byt č.8 – 54,47 m2, Byt č.9 – 55,27 m2,  Byt č.10 – 55,27 m2, Byt č.11 – 55,27 m2 , Byt č.12 – 55,27 m2, Byt č.13 – 54,47 m2, Byt č.14 – 35,69 m2. Spolu: 817,63 m2.
- obostavaný priestor: 4288,00 m3

Na užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:
1. Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
2. Elektrické a plynové zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
3. Pri každej zmene technológií s vplyvom na množstvo a zloženie emisií, pri zmene spôsobu vykurovania stavebníci požiadajú o súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
4. Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.  
5. Vlastníci stavby sú povinní dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdajú novému nadobúdateľovi.
6. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.
Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní so zmenami, ktoré si nevyžiadajú osobitné konanie a sú povolené v tomto konaní. Zmeny sú zakreslené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovil sa nový projekt požiarnej bezpečnosti stavby vypracovaný Miroslavom Szabóm (Špecialista požiarnej ochrany) s reg č. 52/2014.
V priebehu kolaudačného konania námietky neboli vznesené.
Odôvodnenie:
Dňa 09.05.2017 podali navrhovatelia návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané Mestom Šaľa pod č. 13746/2017/SU/105 dňa 22.03.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 21.04.2017.
Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom a dotknutým orgánom a organizáciám, súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.
Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.
Pri realizácii stavby došlo k zmenám oproti overenej projektovej dokumentácii: pôvodný 3-izbový byt sa rozdelil na 2-izbový a 1-izbový byt. Tieto zmeny sú zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia stavby.
Stanoviská oznámili:
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Oddelenie požiarnej prevencie, stanovisko č. ORHZ-NR1-752-001/2017 zo dňa 14.06.2017.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, záväzné stanovisko č. HZP/A/2017/02086 zo dňa 27.06.2017.
- Inšpektorát práce v Nitre, záväzné stanovisko IPNR_IPNR-OBOZP/KON/2017/1027 zo dňa 22.06.2017.
- OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok záznamom do zápisnice, 
ktorí ku kolaudácii zaujali kladné stanovisko.
Ku kolaudácii stavby boli predložené: kópia stavebného povolenia, projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, protokol o odovzdaní a prevzatí diela, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, stavebný denník, doklady o preukázaní zhody stavebných materiálov zabudovaných na stavbe, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie k spôsobu naloženia so stavebným odpadom, energetický certifikát budovy a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Návrh bol naposledy doplnený dňa 28.06.2017 o stanoviská Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre a Inšpektorátu práce v Nitre.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).


Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Položky 62a písm. g) vo výške 250,- eur bol zaplatený dňa 10.05.2017.
Doručí sa:
účastníci konania - (verejnou vyhláškou)
1. KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
2. ostatným vlastníkom objektu súp. č. 2005 na pozemku parc. č. 2811/6 kat. územie Šaľa,
3. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

    Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
    Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknuté orgány
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
5. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
6. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
8. ORPZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa, Staničná 23, 927 01 Šaľa
9. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
10. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
11. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
ostatní
12. Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta
13. V-STAV TRSTICE s.r.o., Kostolná 317, 925 42 Trstice
na vedomie:
    KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
- k spisu

 

 

 

 

                 Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016