Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.06.2017 - 15:09  //  aktualizácia: 21.06.2017 - 15:10  //  zobrazené: 450

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktorá sa uskutoční dňa

26.  júna 2017

 

so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ na prízemí

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 2/2016  o podmienkach poskytovania dotácií

2. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2016 - materiál číslo C 1/5/2017
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017

4. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017  

5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“

6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa

7. Jaroslav Ižák a Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa  
9. Ján Iľaščík ml., Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemkov – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa  
10. Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
11. PaedDr. Jarmila Rybárová, Jánošíkova 1326/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

12. Ramadan Bajrami, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
13. KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
14. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15. Občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE, Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu
16. MERCI, spol. s r.o., Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

17. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy zo dňa 03. 12. 1996 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18. Ondrej Kožuch, 925 91 Kráľová nad Váhom 463 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19. Slovenská republika v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

20. Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

21. MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta – prevod pozemku na Kúpeľnej ul.  v Šali

23. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej
ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Kalabu, trvale bytom Hliník 15, Šaľa

24. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa

25. ProCS s.r.o, Kráľovská ul. č. 8/824, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa – ul. Krížna

26. Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa

27. Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie časti nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa

28. Mikuláš Mikus, s. č. 374, 927 05  Dlhá nad Váhom – ponuka na odkúpenie objektu verejného osvetlenia SO-10 vybudovaného v rámci stavby IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra

29. Innovia, s.r.o. Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 94/2016 a zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
č. 95/2016

30. Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 510/2015

31. Predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala:                                                                            

Anita Petkovová