Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.01.2018 - 11:34  //  aktualizácia: 25.01.2018 - 11:34  //  zobrazené: 123

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční dňa

29.  januára 2018

 

so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke č. 212 v MsKS

na 2. poschodí ( vchod B )

 

 

 

 

 

 1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018

 2. Ján Iľaščík, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 3. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 4. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa

 6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta

 7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/68)

 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56)

 9. Ing. Mário Marko, Okružná 5, 927 01 Šaľa – žiadosť o odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania

 10. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov

 11. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda – žiadosť
  o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 12. Návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa

 13. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
  1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a  podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Tibor Baran

 

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová