Domov   >  Kultúra
publikované: 10.03.2017 - 18:28  //  aktualizácia: 10.03.2017 - 13:48  //  zobrazené: 947

Dotácie pre oblasť kultúry

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN o dotáciách) mesto Šaľa vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 pre oblasť kultúry.

 

Oprávnení žiadatelia:

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby ‒ podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta  Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa. Dotácia môže byť poskytnutá iba tým žiadateľom,  ktorí nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie a zároveň žiadatelia  sú povinní predložiť výpis z registra trestov (právnickej osoby) nie starším ako tri mesiace.

 

Cieľ:

Podpora aktivít zameraných na uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu a mesta Šaľa.
 

Oprávnené aktivity:

 1. Zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií.

 2. Rozvoj, tvorba, organizovanie a realizácia kultúrnych a umeleckých aktivít (výstavy, prehliadky, festivaly, koncerty, tvorivé dielne na zachovanie a osvojenie si tradičných zručností...).

 3. Podpora publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu mesta, regiónu.

 4. Podporu miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Šaľa.

 5. Kultúrnu reprezentáciu mesta Šaľa na súťažiach a festivaloch.

   

Forma a výška pomoci:

Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok).

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe schválených žiadostí primátorom mesta
do výšky 200,00 EUR a MsZ nad 200,00 EUR.

Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Šaľa a konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania projektu v súlade s VZN  č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií.  K poskytnutiu dotácie dôjde
až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Celková výška dotácií pre túto oblasť  pre rok 2017 je 5 000,00 EUR.
 

Termín na predkladanie žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 31. 3. 2017 do 14.00 hod.

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mestský úrad                                                             Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa                                                               031/770 59 81 kl. 113

 

Vyhodnotenie projektov:

 1. Formálne hodnotenie ‒ posúdenie formálneho súladu v zmysle Prílohy č. 1 VZN o dotáciách.

 2. Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:

 3. splnenie cieľa projektu,

 4. kvalita projektu,

 5. finančná náročnosť projektu,

 6. participácia žiadateľana projekte,

 7. prínos projektu pre cieľové skupiny.

Vecné hodnotenie projektov vykoná príslušná odborná komisia MsZ, ktorá odporučí projekty a  výšku jednotlivých dotácií.  Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií. 

 

Informovanie o výsledku schvaľovania žiadostí:

Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa a kontaktovaní budú len úspešní žiadatelia.

 

Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí byť spracovaná podľa Prílohy č. 1 VZN o dotáciách.

 

Príloha č. 1 VZN:

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie:

 

1. Identifikačné údaje žiadateľa dotácie: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom registri)

2. IČO/DIČ

3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke

4. Kontakt: telefónne číslo, fax, e-mail

5. Štatutárny/i zástupca/ovia (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail)

6. Kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu/aktivity (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail)

7. Stručný popis projektu/aktivity (ciele, prínos, cieľová skupina, predpokladaný počet účastníkov ...)

8. Termín realizácie projektu/aktivity

9. Miesto realizácie projektu/aktivity

10. Dosah projektu/aktivity (miestny, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)

11. Forma propagácie mesta ako podporovateľa projektu/aktivity

12. Predpokladané celkové náklady na projekt/aktivitu

13. Účel a výška požadovanej dotácie od mesta

14. Fotokópiu výpisu z príslušného registra podľa právnej formy žiadateľa, doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu o právnej subjektivite

15. Právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy

16. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku a stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy

17. Doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo stavbe s dohodnutou dobou nájmu nie kratšou ako päť rokov od podania žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak predmetom žiadosti je dotácia na zmenu stavby alebo stavebné úpravy

18. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie

19. Čestné vyhlásenie žiadateľa/štatutárneho/nych zástupcu/cov, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je
v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky