Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 24.07.2017 - 12:30  //  aktualizácia: 25.07.2017 - 06:23  //  zobrazené: 348

Dotácia z rozpočtu mesta pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN o dotáciách) zverejňuje mesto Šaľa výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na financovanie činností podporujúcich zabezpečovanie  zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat odchytených na území mesta a zabezpečenie ich následnej starostlivosti.

 

Oprávnení žiadatelia

 

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta  Šaľa, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa.

 

Cieľ:

Cieľom podpory sú aktivity smerujúce k humánnemu zaobchádzaniu s túlavými zvieratami odchytenými na území mesta, zabezpečenie ich veterinárneho ošetrenia a ich ďalšie umiestnenie v dočasnej, resp. trvalej starostlivosti v období roku 2017 a tým dosiahnutie  bezpečnosti verejných priestranstiev bez túlavých zvierat. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a odchytené túlavé zvieratá.

 

Oprávnené aktivity:

Podporené budú žiadosti, ktoré slúžia na zabezpečenie:

 1. komplexnej starostlivosti vrátane veterinárneho ošetrenia o odchytené zvieratána území mesta,

 2. dočasnej, resp. trvalej starostlivosti o odchytené zvieratá.

 

 

Forma a výška pomoci

Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok).

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe žiadostí schválených Mestským zastupiteľstvom v Šali.

Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Šaľa a konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania projektu v súlade s VZN o dotáciách.  K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Celková výška dotácií pre túto oblasť  pre rok 2017  je 7 000.- Eur.

 

Termín na predkladanie žiadostí

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 15. augusta 2017 do 14,00 hod.

 

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mestský úrad                                                             Ing. Edita Haládiková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    haladikova@sala.sk

927 01 Šaľa                                                               031/775981-4,  kl. 223

 

Vyhodnotenie projektov

 1. Formálne hodnotenie - posúdenie formálneho súladu v zmysle Prílohy č. 1 VZN o dotáciách

 2. Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:

 3. kvalita projektu

 4. celková finančná náročnosť projektu

 5. participáciu žiadateľana projekte

 6. prínos projektu pre cieľové skupiny.

   

Vecné hodnotenie projektov vykoná príslušná odborná komisia MsZ, ktorá odporučí projekty a  výšku jednotlivých dotácií.  Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o dotáciách. 

 

Informovanie o výsledku schvaľovania žiadostí

Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa a kontaktovaní budú len úspešní žiadatelia.

 

Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí byť spracovaná podľa Prílohy č. 1 VZN o dotáciách.

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Jana Nitrayová

                                                                                   prednostka

                                                                                       Mestského úradu v Šali

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa  03. 07. 2017

 

 

 

 

Príloha:

Vzor žiadosti v zmysle Prílohy č. 1 VZN o dotáciách

Žiadosť o poskytnutie dotácie

 1. Identifikačné údaje žiadateľa dotácie: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom  registri) 

 2. IČO/DIČ

 3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke

 4. Kontakt: telefónne číslo, fax, e-mail

 5. Štatutárny/i zástupca/ovia (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail)

 6. Kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu/aktivity (meno, priezvisko, telefónne  číslo, e-mail)

 7. Stručný popis projektu/aktivity (ciele, prínos, cieľová skupina, predpokladaný počet účastníkov ...)

 8. Termín realizácie projektu/aktivity

 9. Miesto realizácie projektu/aktivity

 10. Dosah projektu/aktivity (miestny, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)

 11. Forma propagácie mesta ako podporovateľa projektu/aktivity

 12. Predpokladané celkové náklady na projekt/aktivitu

 13. Účel a výška požadovanej dotácie od mesta

 14. Fotokópia výpisu z príslušného registra podľa právnej formy žiadateľa, doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu o právnej subjektivite

 15. Právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy

 16. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku a stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy

 17. Doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo stavbe s dohodnutou dobou nájmu nie kratšou ako päť rokov od podania žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak predmetom žiadosti je dotácia na zmenu stavby alebo stavebné úpravy

 18. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie

 19. Čestné vyhlásenie žiadateľa/štatutárneho/nych zástupcu/cov, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky.