Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.09.2017 - 16:57  //  aktualizácia: 11.09.2017 - 17:01  //  zobrazené: 500

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017

P O Z V Á N K A


V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017,

ktoré sa uskutoční 21. septembra 2017 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek


Časť II. Interpelácie poslancov


Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/7/2017
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2017 - materiál číslo A 3/7/2017
predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO
4. Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR - materiál číslo
A 4/7/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ


B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - materiál číslo
B 1/7/2017
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent OSaKČ

2. Návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017 - materiál číslo B 2/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

3. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014 - materiál číslo B 3/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM


C. Hospodárenie mesta

1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017 - materiál číslo
C 1/7/2017
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP                   

2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat - materiál číslo C 2/7/2017
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent OSaKČ

3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 - materiál číslo C 3/7/2017
predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO

4. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 - materiál číslo
C 4/7/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ    

5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 - materiál číslo
C 5/7/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

6. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 - materiál číslo C 6/7/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
D. Majetkové záležitosti

1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

2. Peter Vincze, Trnovec nad Váhom 436 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

3. Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

4. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

5. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

6. Veronika Páhokiová, Narcisová 24, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na zimnom štadióne z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

7. Jaroslav Kalaba, bytom Hliník 15, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

8. Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Murgašovej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Fellingerovú, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika - materiál číslo D 9/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B,
926 01 Sereď - materiál číslo D 10/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

11. Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa - materiál číslo D 11/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
12. GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy - materiál číslo D 12/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM


E. Personálne záležitosti

1. Voľba člena ekonomickej komisie - materiál číslo E 1/7/2017
predkladá Ing. Tibor Baran – predseda komisie


F. Právne záležitosti

1. Zmluva o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ - materiál číslo
F 1/7/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ 


G. Vystúpenia verejnosti


H. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.


Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiál

(zip - 18.68 MB)